Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
3552Nr 661 z dnia 30 stycznia 2015 roku zmieniająca Uchwałę Nr 716 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu dotyczącego zasad ochrony i komercjalizacji dóbr niematerialnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie”30.11.2020 - 23:58
60Nr 160/2020 z dnia 20 października 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 128/2019 z dnia 10 października 2019 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Teologiczne na okres do 31 grudnia 2021 r.30.11.2020 - 23:58
1289UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI WARTOWNIKA W STRAŻY UNIWERSYTECKIEJ 30.11.2020 - 23:59
2755Terminy posiedzeń Komisji ZFŚS30.11.2020 - 23:59
3293Nr 190 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony30.11.2020 - 23:59
1469Nr 256 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na I rok studów dziennych i zaocznych w roku akademickim 2005/200601.12.2020 - 00:00
6319Oferta kształcenia w roku akademickim 2007/200801.12.2020 - 00:00
1489Nr 82/2017 z dnia 18 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie01.12.2020 - 00:00
908Konkurs na stanowisko lektora języka włoskiego w Studium Języków Obcych01.12.2020 - 00:00
2048Decyzja Nr 37/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2012 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do realizacji zadań uczelni medycznej i upoważnienia do podejmowania określonych czynności prawnych01.12.2020 - 00:00
1568Nr 73 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w gminie Reszel obr. Leginy01.12.2020 - 00:01
16431Władze Wydziału Geoinżynierii01.12.2020 - 00:01
201Nr 56/2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 81/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie01.12.2020 - 00:01
1875Nr 300 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Iwony BOGACKIEJ na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego 01.12.2020 - 00:01
1535Nr 893 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie nadania auli nr 38 w budynku Centrum Nauk Humanistycznych nazwy: Aula Teatralna im. Profesora Bohdana Głuszczaka01.12.2020 - 00:02
821TERMINARZ WYBORÓW REKTORA01.12.2020 - 00:02
2434Nr 57/2011 z dnia 16 września 2011 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.12.2020 - 00:02
343Nr 68/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. Nauki01.12.2020 - 00:02
2359Nr 150 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Lesława LAHUTY na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego01.12.2020 - 00:02
536Nr 168/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie przekazania uprawnień Komisji Stypendialnej i Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2019/202001.12.2020 - 00:02
3474Zarządzenie Nr 53/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia wzorów druków Zaświadczeń pedagogicznych potwierdzających przygotowanie pedagogiczne absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Ma01.12.2020 - 00:02
6547Wniosek o udzielenie pożyczki z PKZP01.12.2020 - 00:02
2356Nr 557 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o utworzeniu w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu stanowiska starszego wykładowcy i zatrudnieniu na tym stanowisku na podstawie mianowania mgr. Grzegorza JARZĘBOWSKIEGO01.12.2020 - 00:03
2831Decyzja Nr 2 z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie: powołania zespołów projektowych do spraw przygotowania wniosków do Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej”.01.12.2020 - 00:03
1521Nr 788 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aneksu do Porozumienia o współpracy z Kazachskim Narodowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. Abaja, Kazachstan01.12.2020 - 00:03
2595Nr 739 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Kyungsung, Republika Korei01.12.2020 - 00:03
2375Nr 33 z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Prodziekana Wydziału Nauk Medycznych dr hab. n. med. Tomasza STOMPORA, prof. UWM01.12.2020 - 00:04
1420Nr 137 z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie polityki kadrowej w odniesieniu do adiunktów01.12.2020 - 00:04
119Nr 145/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie Komitetu Sterującego projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej...01.12.2020 - 00:04
1491Nr 8/2017 z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania w 2017 roku wniosków o przyznanie świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 01.12.2020 - 00:04

Łącznie 27705503 odwiedzin dla wszystkich podstron.