Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1670Nr 450 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunków prowadzonych w Uczelni studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych dla cykli kształcenia rozpoczynających się od...30.11.2020 - 23:39
37590Wydział Nauk Społecznych30.11.2020 - 23:40
2841Nr 320 z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum na przygotowanie i realizację projektu badawczego „Ekosiłownie poligeneracyjne”30.11.2020 - 23:40
128065Kwestura30.11.2020 - 23:41
2424Nr 65 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zaopiniowania dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Dziekana Wydziału Nauk o Środowisku prof. dr. hab. inż. Mirosława KRZ30.11.2020 - 23:41
2965Nr 100/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2011 rok30.11.2020 - 23:41
2329Nr 237 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na 2013 rok30.11.2020 - 23:41
1991Nr 32/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Fizyka z astronomią” 30.11.2020 - 23:41
1387Nr 246 z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie upoważnienia rektora do zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 200530.11.2020 - 23:42
2094Nr 943 z dnia 24 czerwca 2016 roku zmieniająca Uchwałę Nr 773 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich i rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków...30.11.2020 - 23:42
2394Nr 207 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Marka ADAMCZAKA na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego30.11.2020 - 23:43
26212Ewidencja Realizatorów BIP UWM30.11.2020 - 23:43
20090Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” UWM30.11.2020 - 23:44
244Nr 29/2020 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 153/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna30.11.2020 - 23:44
16875Struktura Wydziału Nauki o Żywności30.11.2020 - 23:44
4225Terminarz posiedzeń Rady Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa30.11.2020 - 23:44
1130Nr 337 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 108 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Uczelnię (ze zm.)30.11.2020 - 23:44
2595Nr 781 z dnia 21 października 2011 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych30.11.2020 - 23:44
2555Nr 39 z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Wydziałem Rybactwa i Ochrony Wód Uniwersytetu Południowo-Czeskiego w Czeskich Budziejowicach30.11.2020 - 23:45
3010Nr 37/2012 z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie określenia wzorów druku „Protokół zaliczenia przedmiotu”30.11.2020 - 23:45
4332Nr 166 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych 30.11.2020 - 23:45
106JUSTYNA MARIA DULSKA30.11.2020 - 23:45
2466Decyzja Nr 1/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie powołania zespołu do przygotowania strategii rozwoju uczelni 30.11.2020 - 23:46
1440Nr 104 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Wawrzyczka30.11.2020 - 23:46
1517Nr 175 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie osobowej30.11.2020 - 23:46
841UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W DZIALE KADR30.11.2020 - 23:46
11535Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie30.11.2020 - 23:46
748PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA dr hab. Paweł WYSOCKI, prof. UWM 30.11.2020 - 23:47
2880Nr 55 z dnia 24 października 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Instytutem Historii Litwy w Wilnie, Litwa30.11.2020 - 23:47
2836Nr 155 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie utworzenia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Ostrołęce30.11.2020 - 23:47

Łącznie 27705442 odwiedzin dla wszystkich podstron.