Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
28571Struktura Wydziału Nauk Technicznych26.10.2020 - 13:34
3485Nr 532 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat26.10.2020 - 13:34
1094Nr 337 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 108 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Uczelnię (ze zm.)26.10.2020 - 13:34
18Nr 163/2020 z dnia 20 października 2020 roku w sprawie uchylenia Decyzji nr 201/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie owołania do pełnienia funkcji zastępcy przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Technologia Żywności i Żywienia26.10.2020 - 13:35
2913Nr 364 z dnia 20 grudnia 2013 roku uchylająca Uchwałę Nr 25 z dnia 21 września 2012 roku 26.10.2020 - 13:35
7787Nr 47/2011 z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie Instrukcji kancelaryjnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie26.10.2020 - 13:35
1908Nr 647 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowego wraz z Planem Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na rok 201526.10.2020 - 13:35
2563Nr 242 z dnia 4 września 2009 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przystosowanie budynku oraz instalacji przeciwpożarowej Domu Studenckiego nr 12 UWM w Olsztynie do wymogów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego”26.10.2020 - 13:36
117UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI KIEROWNIKA w Sekcji Ciepłownictwa 26.10.2020 - 13:36
13415Zespół Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.10.2020 - 13:36
2528Nr 442 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Julity DUNALSKIEJ26.10.2020 - 13:36
1984Nr 366 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 800 z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym ze stosunku pracy oraz z umów cywilnoprawnych, które stanowią podstawę do stosowania 50% ....26.10.2020 - 13:36
12Nr 166/2020 z dnia 20 października 2020 roku w sprawie przekazania uprawnień Komisji Stypendialnej dla doktorantów i Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla doktorantów na rok akademicki 2020/2021 26.10.2020 - 13:36
43Nr 74/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. umiędzynarodowienia uczelni na kadencję 2020-202426.10.2020 - 13:36
29086Dział Zamówień Publicznych26.10.2020 - 13:36
1077UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA KWESTURY26.10.2020 - 13:36
70415Umowa zlecenia 26.10.2020 - 13:36
1946UCHWAŁA Nr 945 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. Stanisława KAWULI26.10.2020 - 13:37
1704Nr 114/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Biblioteki Uniwersyteckiej26.10.2020 - 13:37
2778Nr 281 z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie przyznania Złotego Lauru Uniwersyteckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.10.2020 - 13:37
58Nr 84/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej na kadencję 2020-202426.10.2020 - 13:37
3754Nr 121z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zaopiniowania wprowadzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie...26.10.2020 - 13:37
292Nr 35/2020 z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu pracy Rady Edukacyjnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 26.10.2020 - 13:38
1353Nr 229 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej przy ul. Ks. Edmunda Friszke w Olsztynie26.10.2020 - 13:38
2976Nr 64/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.10.2020 - 13:38
1922Nr 221 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Teologii26.10.2020 - 13:38
2184Decyzja Nr 43/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu oraz działowej gry decyzyjnej w ramach szkolenia obronnego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurski26.10.2020 - 13:38
35959Delegacje26.10.2020 - 13:39
869Nr 32/2020 z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-226.10.2020 - 13:39
2416Terminy posiedzeń Rady Wydziału Biologii 2009/201026.10.2020 - 13:39

Łącznie 27330550 odwiedzin dla wszystkich podstron.