Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1379Nr 48/2017 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie utworzenia centrum pod nazwą „Akademia Biznesu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” 20.09.2020 - 03:09
1605468Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie20.09.2020 - 03:09
10708Kształcenie nauczycielskie20.09.2020 - 03:10
2474Nr 365 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem im. Justusa Liebiga w Giessen, Niemcy20.09.2020 - 03:10
23252Zasady przydzielania miejsc w Domach Studenckich20.09.2020 - 03:10
1919Nr 14/2016 z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2016/2017 20.09.2020 - 03:10
7899Dyrektor Gabinetu Rektora 20.09.2020 - 03:10
1009NR 324 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na 2018 rok20.09.2020 - 03:11
97Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Pielęgniarstwa20.09.2020 - 03:11
2610Nr 614 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2010 rok20.09.2020 - 03:11
39183PROREKTOR DS. EKONOMICZNYCH I ROZWOJU dr hab. Mirosław GORNOWICZ, prof. UWM20.09.2020 - 03:11
108975Statut UWM20.09.2020 - 03:11
875Nr 113/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku określające zasady postępowania w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z wnioskami: w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów...20.09.2020 - 03:11
3218Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku20.09.2020 - 03:11
1891Nr 221 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Teologii20.09.2020 - 03:11
2496Nr 248 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zaopiniowania kandydatury mgr Marii Siemionek na stanowisko kierownika Studium Języków Obcych20.09.2020 - 03:11
1204Nr 8/2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Zespołów ds. opracowania kryteriów oceny aktywności naukowej pracowników wraz z systemem monitorowania, w dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych oraz dyscyplinach artystycznych...20.09.2020 - 03:11
985Nr 22/2017 z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska kierowników: Oddziału Klinicznego Patologii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt oraz....20.09.2020 - 03:11
1844Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju20.09.2020 - 03:11
236AGNIESZKA BARYCZKA20.09.2020 - 03:12
4227Nr 386 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie utworzenia makrokierunku studiów w Uniwersytecie20.09.2020 - 03:12
15707Wydział Medycyny Weterynaryjnej20.09.2020 - 03:12
7081Kompetencje prodziekanów20.09.2020 - 03:12
692CENTRUM BIOGOSPODARKI I ENERGII ODNAWIALNYCH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko technologa w Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych20.09.2020 - 03:12
6169Nr 10/2018 z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.09.2020 - 03:12
6981Schemat organizacyjny20.09.2020 - 03:12
888Nr 74/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie określenia wzoru i zasad sporządzania oraz wydawania absolwentom świadectwa ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie20.09.2020 - 03:12
10348Nr 9/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikom UWM w Olsztynie z tytułu podróży służbowych zasad zwrotu kosztów podróży studentom, doktorantom oraz osobom współpracującym z Uniwersytetem20.09.2020 - 03:12
2490Nr 306 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie kandydatury do tytułu Osobowość Roku Warmii i Mazur 200920.09.2020 - 03:12
98Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Katedrze Geoinformacji i Kartografii20.09.2020 - 03:12

Łącznie 26933195 odwiedzin dla wszystkich podstron.