Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
6421Godziny rektorskie23.11.2020 - 10:28
6456Nr 61/2014 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego30.11.2020 - 18:31
6464Katedra UNESCO29.11.2020 - 15:31
6478Ochrona danych osobowych01.12.2020 - 00:40
6479Strategia Rozwoju Uniwersytetu29.11.2020 - 20:10
6547Wniosek o udzielenie pożyczki z PKZP01.12.2020 - 00:02
6548Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego30.11.2020 - 15:23
6579Zarządzenie NR 18 z dnia 4 września 2006 roku w sprawie zasad i trybu postępowania przy ustalaniu udziału wynagrodzenia za pracę o charakterze twórczym w wynagrodzeniu zasadniczym przysługującym ze stosunku pracy.30.11.2020 - 04:42
6593Internetowa Rejestracja Kandydatów na 2008/200930.11.2020 - 05:49
6598Zarządzenie Nr 33 Rektora z dnia 4 lipca 2001 roku w sprawie: określenia norm przydziału środ­ków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników i studentów Uniwersytetu.30.11.2020 - 22:14
6608Regulamin Uczelnianej Sieci Komputerowej30.11.2020 - 19:21
6610Nr 94/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie30.11.2020 - 14:52
6627Zespół Administratorów Obiektów30.11.2020 - 20:36
6649Decyzja Nr 35/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 września 2012 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza30.11.2020 - 09:44
6669Rejestry - Zespół ds. Zamówień Publicznych30.11.2020 - 16:54
6708Nr 773 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich i rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków zasad przydziału i realizacji godzin dydaktycznych w danym roku akad. 30.11.2020 - 15:05
6732Zarządzenie Nr 45/2008 Rektora z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia procedury zgłaszania wypadków przy pracy30.11.2020 - 03:59
6757Nr 92/2016 z dnia 21 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia KSIĘGI MARKI Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie30.11.2020 - 17:51
6765Nr 673 z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w UWM30.11.2020 - 01:01
6770Regulamin Rady Archiwalnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 30.11.2020 - 04:50
6771Regulamin pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie30.11.2020 - 14:28
6772Nr 786 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania planów studiów i programów kształcenia studiów wyższych, planów i programów studiów doktoranckich, planów...30.11.2020 - 17:16
6810Nr 197 z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie30.11.2020 - 07:42
6855Rejestry - Biuro Nauki i Współpracy z Gospodarką30.11.2020 - 16:31
6900Regulamin organizacyjny Archiwum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie30.11.2020 - 11:24
6925Władze Wydziału Nauk Technicznych01.12.2020 - 01:08
6927Rejestry - Wydział Bioinżynierii Zwierząt30.11.2020 - 16:51
6949Nr 11/2013 z dnia 4 lutego 2013 roku w sprawie powołania Komitetu Doradczego Izby Tradycji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie30.11.2020 - 09:11
6972REKRUTACJA 29.11.2020 - 07:33
6976Termin rozpoczęcia IRK 2009/201030.11.2020 - 11:53

Łącznie 27705722 odwiedzin dla wszystkich podstron.