Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
88103REKTOR prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI28.10.2020 - 07:05
3101Nr 42 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów na kadencję 2012-201628.10.2020 - 07:05
3067Nr 88 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie wraz z Gminą Stawiguda do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Jaroty gm. Stawiguda28.10.2020 - 07:05
3585Zarządzenie Nr 55/2009 Rektora z dnia 7 września 2009 roku w sprawie praktyk studenckich 28.10.2020 - 07:05
3117Decyzja Nr 23/2009 z dnia 20 czerwca 2009 r. Rektora w Olsztynie w sprawie powołania koordynatora projektu 28.10.2020 - 07:05
3161Nr 57 z dnia 31 marca 2006 r w sprawie przeznaczenia na realizację zadań inwestycyjnych środków pozyskanych ze sprzedaży nieruchomości28.10.2020 - 07:06
36881Dział Zabezpieczenia Logistycznego28.10.2020 - 07:06
2995Nr 106 z dnia 1 września 2006 roku w sprawie zmiany w Uchwale Senatu Nr 127 z dnia 30 stycznia 2004 roku odnośnie działań w polityce kadrowej i rozwoju uprawnień akademickich28.10.2020 - 07:06
184Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Instytucie Filozofii 28.10.2020 - 07:06
1531Nr 63 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 809 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2015-201928.10.2020 - 07:06
2680Nr 709 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie przyznania Złotego, Srebrnego i Brązowego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”28.10.2020 - 07:06
160Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką 28.10.2020 - 07:06
6338Nr 200 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie28.10.2020 - 07:07
1081Nr 131/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2016 rok (z wyłączeniem Wydziału Nauk Medycznych)28.10.2020 - 07:07
299Nr 22/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr PROW.03.05.00-00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania...28.10.2020 - 07:07
20507Instrukcja kancelaryjna28.10.2020 - 07:07
3144Nr 94 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację Ośrodka Kultury Studenckiej28.10.2020 - 07:07
4366Nr 42/2014 z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie praktyk studenckich28.10.2020 - 07:08
1397Nr 120 z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie zmian w strukturze jednostek naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu28.10.2020 - 07:08
1292Nr 70/2015 z dnia 14 września 2015 roku w sprawie utworzenia Biura KNOW „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej28.10.2020 - 07:08
2766Nr 769 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach ogólnouczelnianych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie28.10.2020 - 07:08
1441Nr 83 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Odznaki Honorowej za zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego28.10.2020 - 07:08
1210Nr 31/2016 z dnia 16 września 2016 roku w sprawie zasad wynagradzania za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych w roku akademickim 2016/201728.10.2020 - 07:08
1452Nr 56 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (bez Wydziału Nauk Medycznych) na okres ood 01 stycznia do 30 czerwca 2017 roku28.10.2020 - 07:09
50167Kanclerz 28.10.2020 - 07:09
1659Nr 810 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2015 i 2016 rok28.10.2020 - 07:09
1760Nr 201 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności budynków wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntów położonych w Olsztynie przy ul. Obrońców Tobruku 328.10.2020 - 07:09
2227Nr 210 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Konrada OCALEWICZA na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego28.10.2020 - 07:10
3417Nr 69 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2012-201628.10.2020 - 07:10
2983Nr 69/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad wynagradzania osób sprawujących nadzór nad realizacją praktyk studenckich w roku akademickim 2013/201428.10.2020 - 07:10

Łącznie 27344472 odwiedzin dla wszystkich podstron.