Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2509Nr 630 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury03.07.2020 - 22:19
4403Zasady i tryb przyjmowania03.07.2020 - 22:19
2377Nr 257 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Instytutem Rybactwa, Akwakultury i Nawadniania w Szarvas, Węgry.03.07.2020 - 22:19
11462Nr 736 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat03.07.2020 - 22:19
2496Nr 118/2013 z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wzoru druku „Karty samooceny podstawowej, międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w obszarze dydaktyki”03.07.2020 - 22:19
796Nr 39/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2020/202103.07.2020 - 22:20
2509Nr 372 z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Tomasza STRZEŻKA03.07.2020 - 22:20
37853Wydział Prawa i Administracji03.07.2020 - 22:20
2218Nr 686 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej dla potrzeb realizacji analiz strukturalnych i projektowania materiałów budowlanych”03.07.2020 - 22:20
4211Nr 42/2014 z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie praktyk studenckich03.07.2020 - 22:20
729Nr 89/2018 z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku03.07.2020 - 22:20
934Nr 1/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów zagranicznych w projekcie nr POWR.03.03.00-00-M141/16 pn. „Międzynarodowy Program Kształcenia na specjalności Geodezja i geoinformatyka na UWM w Olsztynie’’03.07.2020 - 22:20
1833Nr 453 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Kaukaskim Uniwersytetem Międzynarodowym, Gruzja03.07.2020 - 22:20
3165Nr 277 z dnia 25 września 2009 roku zmieniająca Uchwałę Nr 180 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim03.07.2020 - 22:20
35575Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie03.07.2020 - 22:21
1781Protokół Nr 31 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 kwietnia 2011 roku03.07.2020 - 22:21
1283Nr 74 z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie ustalania wysokości pensum dydaktycznego oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich, w roku akademickim 2001/200203.07.2020 - 22:21
685Nr 404 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu "Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w jednostkach sektora publicznego"03.07.2020 - 22:21
1062konkurs na funkcję Kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Wątroby i Trzustki Wydziału Lekarskiego03.07.2020 - 22:21
72905Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie03.07.2020 - 22:21
2224Nr 31 z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji dr. hab. Piotra 03.07.2020 - 22:21
2939Nr 629 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę praw własności nieruchomości położonych w Ornecie03.07.2020 - 22:21
7231Zasady i tryb przyjmowania na studia03.07.2020 - 22:21
2340Nr 783 z dnia 21 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Instytutem Języka Rosyjskiego im. W. W. Winogradowa Akademii Nauk Rosji03.07.2020 - 22:22
1584521Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie03.07.2020 - 22:22
2322Nr 419 z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony03.07.2020 - 22:22
1249Nr 122 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 3 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów na kadencję 2016-202003.07.2020 - 22:22
2805Nr 61 z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego03.07.2020 - 22:22
1978UCHWAŁA Nr 1013 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie zatrudnienia ks. dr. hab. Zbigniewa SUCHECKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego 03.07.2020 - 22:22
2137Nr 95 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki03.07.2020 - 22:22

Łącznie 26133161 odwiedzin dla wszystkich podstron.