Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
223Nr 711 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia zmian w Zarządzeniu Nr 105 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu...22.10.2020 - 17:03
222Nr 50/2020 z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 182/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej i jej przewodniczącego22.10.2020 - 02:07
221Nr 662 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie prof. dr hab. inż. Irenie Gertrudzie WOJNOWSKIEJ-BARYLE nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku22.10.2020 - 19:16
221JANUSZ STRYCHALSKI22.10.2020 - 11:47
220KLAUDIA GORIEWA-DUBA22.10.2020 - 03:50
219Nr 53/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie podziału pierwotnego subwencji na rok 2020 22.10.2020 - 01:12
219Nr 66/2020 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2020/202122.10.2020 - 02:06
218Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Pediatrii Klinicznej 22.10.2020 - 02:54
218Nr 718 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na I rok studiów wyższych na rok akademicki 2021/202222.10.2020 - 18:52
216Nr 24/2020 z dnia 17 lutego 2020 roku zmieniające Regulamin przyjęty zarządzeniem 136/2019 z dnia 31 grudnia 2019 w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 21.10.2020 - 20:14
216Nr 698 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie rekomendacji deklaracji o zapewnieniu środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa nowego budynku Szpitala A o skrz21.10.2020 - 23:38
216Nr 54/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 7 Programy stażowe dla studentów...22.10.2020 - 04:36
215Nr 30/2020 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 144/2019 z dnia 16 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny matematyka na okres do 31 grudnia 2021 r.22.10.2020 - 02:07
213Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko badawczo – dydaktyczne) w Katedrze Pulmonologii – dyscyplina nauki medyczne22.10.2020 - 02:54
213Nr 710 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia podziału pierwotnego subwencji na rok 202022.10.2020 - 16:57
212Nr 43/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 63/2016 z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 22.10.2020 - 16:36
211Nr 29/2020 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 153/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna22.10.2020 - 15:06
211KONKURS na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Technologii Materiałów i Maszyn22.10.2020 - 02:54
211Nr 709 z dnia 29 maja 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 552 z dnia 20 września 2019 roku wprowadzającej procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (ze zm.)22.10.2020 - 16:53
210Nr 52/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie określenia wzoru planu finansowego jednostek zobowiązanych do jego opracowania22.10.2020 - 15:56
209Nr 24/2020 z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-222.10.2020 - 16:53
208UWM W OLSZTYNIE ZATRUDNI PROGRAMISTĘ / INFORMATYKA W BIURZE INFORMATYCZNEJ OBSŁUGI STUDIÓW 22.10.2020 - 18:18
207Nr 32/2020 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny sztuki muzyczne 22.10.2020 - 02:07
206Nr 54/2020 z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie ustalenia na 2020 rok kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 18:28
206Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt22.10.2020 - 16:40
205Nr 44/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 153/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (ze zm.)22.10.2020 - 16:27
205Nr 63/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności rozpraw doktorskich22.10.2020 - 01:34
204Nr 694 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku pedagogika dla poziomu studiów pierwszego stopnia – licencjackich o profilu ogólnoakademickim21.10.2020 - 23:38
202Nr 683 z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku zarządzanie dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim21.10.2020 - 23:39
202Konkurs na stanowisko badawcze (asystent) w Katedrze Biotechnologii w Ochronie Środowiska Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 16:46

Łącznie 27296523 odwiedzin dla wszystkich podstron.