Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
915konkurs na funkcję Kierownika II Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego04.12.2020 - 06:09
1571Nr 73 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w gminie Reszel obr. Leginy04.12.2020 - 06:09
926Nr 374 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie/likwidację środków trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie04.12.2020 - 06:10
1401Nr 14 z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie utworzenia zamiejscowych ośrodków dydaktycznych Uniwerstetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.12.2020 - 06:10
2912Nr 130 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Wacława MOZOLEWSKIEGO04.12.2020 - 06:10
3072Nr 463 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Włodzimierskim Państwowym Uniwersytetem Humanistycznym, Federacja Rosyjska04.12.2020 - 06:10
1505Nr 100 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego04.12.2020 - 06:10
10569Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów04.12.2020 - 06:10
4317Nr 824 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zasad pobierania opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat04.12.2020 - 06:11
12737Sprawozdanie roczne Rektora04.12.2020 - 06:11
1096Nr 10/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie Regulaminu pracy Zespołu Rektora ds. wdrożenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 04.12.2020 - 06:11
2073Decyzja Nr 42/2011 z dnia 8 listopada 2011r. Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli zasadności nadania przez Radę Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa stopni doktora habi04.12.2020 - 06:11
2546NR 128 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie Zasad przyznawania dodatkowej części wynagrodzenia zasadniczego za pracę04.12.2020 - 06:11
6385D E C Y Z J A Nr 16 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 maja 2012 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2012/2013 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych04.12.2020 - 06:11
3830Nr 87/2020 z dnia 9 października 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 82/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii04.12.2020 - 06:11
17952Biuro Kontroli Wewnętrznej04.12.2020 - 06:12
18682Studium Wychowania Fizycznego i Sportu04.12.2020 - 06:12
5730Nr 187 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich i rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim 04.12.2020 - 06:12
1605Nr 79/2018 z dnia 1 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia systemu gratyfikacji dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wykazujących ponadprzeciętną aktywno04.12.2020 - 06:12
604Nr 88/2019 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie ustalenia wymiaru kształcenia prowadzonego w ramach studiów podyplomowych w zakresie „Socjoterapia” realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych04.12.2020 - 06:12
1805Stwierdzenie nieważności postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie04.12.2020 - 06:13
24564Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.12.2020 - 06:13
1255Nr 15 z dnia 26 maja 2000 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na I rok studiów dziennych i zaocznych, w roku akademickim 2000/200104.12.2020 - 06:13
687Nr 84/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 13/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie powołania wydziałow04.12.2020 - 06:13
1751Nr 573 z dnia 23 września 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 43 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2012-201604.12.2020 - 06:13
2055Decyzja Nr 27/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności oraz użyt04.12.2020 - 06:14
3360Nr 192 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 153 m. Olsztyn04.12.2020 - 06:14
2427Decyzja Nr 50/2009 Rektora z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla doktorantów oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2009/201004.12.2020 - 06:15
44248Dział Kadr04.12.2020 - 06:16
17954Rada Naukowa Dyscypliny Weterynaria04.12.2020 - 06:16

Łącznie 27732015 odwiedzin dla wszystkich podstron.