Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
4372Nr 438 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.01.2021 - 20:07
4383Oświadczenia do ewaluacji27.01.2021 - 10:45
4393Wydział Sztuki26.01.2021 - 15:27
4395Decyzja nr 55 /2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 października 2012 r. w sprawie ewidencjonowania wyjść w godzinach pracy oraz czasu pozostawania w miejscu pracy po godzinach pracy27.01.2021 - 12:47
4408Nr 103 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany Statutu Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie27.01.2021 - 12:08
4409Nr 166 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych 26.01.2021 - 11:14
4423„5 plus X” – Czasopismo Stowarzyszenia Absolwentów26.01.2021 - 14:36
4427Nr 209 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Mariana SULIKA26.01.2021 - 11:12
4436Zarządzenie Nr 35/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 maja 2010 roku w sprawie Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie opłacanych ze środków statutowy27.01.2021 - 09:18
4448Nr 221 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym nr 118 m. Olsztyn26.01.2021 - 11:12
4451w roku akademickim 2010/201126.01.2021 - 22:43
4455Nr 59/2011 z dnia 23 września 2011 roku sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie27.01.2021 - 00:52
4456Nr 53/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 roku w sprawie zasad postępowania przy zamawianiu, ewidencji, przechowywaniu, używaniu oraz likwidacji pieczęci w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim27.01.2021 - 17:06
4459UCHWAŁA Nr 844 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie warunków i trybu delegowania pracowników w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych poza uczelnią27.01.2021 - 09:06
4470Nr 155 z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.01.2021 - 11:25
4476Raport z badań26.01.2021 - 14:34
4481Nr 42/2014 z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie praktyk studenckich27.01.2021 - 03:38
4485Nr 355 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia27.01.2021 - 05:23
4496Nr 10/2013 z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza 27.01.2021 - 22:49
4508Nr 655 z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Partnerami Klastra MEBEL ELBLĄG26.01.2021 - 23:27
4508Nr 132 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2017 roku, kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich 28.01.2021 - 00:45
4509konkurs na stanowisko Kierownika Biura Kadr i Płac26.01.2021 - 14:30
4525Dla mediów27.01.2021 - 19:35
4533Zarządzenie Nr 26 z dnia 6 września 2007 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych.26.01.2021 - 19:22
4538Nr 180 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim26.01.2021 - 11:13
4548Nr 638 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2012 roku26.01.2021 - 23:16
4548Decyzja Nr 20/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Rekrutacyjnego ds. rekrutacji kandydatów na I rok studiów na rok akademicki 2011/201226.01.2021 - 23:51
4549Ośrodek Szkolenia Praktycznego Nauczycieli26.01.2021 - 18:29
4552Regulamin organizacyjny instytutu wydziałowego UWM26.01.2021 - 14:33
4560CZŁONKOWIE SENATU - kadencja 2016-202027.01.2021 - 14:28

Łącznie 28211483 odwiedzin dla wszystkich podstron.