Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
6521Zarządzenie Nr 33 Rektora z dnia 4 lipca 2001 roku w sprawie: określenia norm przydziału środ­ków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników i studentów Uniwersytetu.29.09.2020 - 19:14
6522Decyzja Nr 35/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 września 2012 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza01.10.2020 - 18:57
6525Zarządzenie NR 18 z dnia 4 września 2006 roku w sprawie zasad i trybu postępowania przy ustalaniu udziału wynagrodzenia za pracę o charakterze twórczym w wynagrodzeniu zasadniczym przysługującym ze stosunku pracy.30.09.2020 - 22:18
6561Nr 94/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie29.09.2020 - 00:05
6597Rejestry - Zespół ds. Zamówień Publicznych30.09.2020 - 13:45
6604Nr 773 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich i rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków zasad przydziału i realizacji godzin dydaktycznych w danym roku akad. 01.10.2020 - 14:12
6643Regulamin pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.10.2020 - 13:27
6649Nr 673 z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w UWM01.10.2020 - 12:16
6652Nr 92/2016 z dnia 21 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia KSIĘGI MARKI Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie01.10.2020 - 20:08
6655Zarządzenie Nr 45/2008 Rektora z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia procedury zgłaszania wypadków przy pracy01.10.2020 - 01:59
6692Nr 786 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania planów studiów i programów kształcenia studiów wyższych, planów i programów studiów doktoranckich, planów...30.09.2020 - 03:57
6694Regulamin Rady Archiwalnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 29.09.2020 - 17:59
6730Nr 197 z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.10.2020 - 13:10
6777Regulamin organizacyjny Archiwum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.10.2020 - 07:06
6783Władze Wydziału Nauk Technicznych01.10.2020 - 15:11
6788Rejestry - Biuro Nauki i Współpracy z Gospodarką01.10.2020 - 08:14
6838Władze Wydziału Nauk Społecznych30.09.2020 - 12:50
6850Rejestry - Wydział Bioinżynierii Zwierząt01.10.2020 - 00:58
6854Nr 11/2013 z dnia 4 lutego 2013 roku w sprawie powołania Komitetu Doradczego Izby Tradycji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie30.09.2020 - 13:49
6882Termin rozpoczęcia IRK 2009/201028.09.2020 - 00:46
6882REKRUTACJA 01.10.2020 - 15:31
6924Władze Wydziału Matematyki i Informatyki01.10.2020 - 19:42
6939Regulamin organizacyjny katedry01.10.2020 - 13:35
6968Nr 12/2011 z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia wzoru umowy z osobami niebędącymi pracownikami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie a realizującymi zadania na 01.10.2020 - 07:19
6975Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich30.09.2020 - 06:40
6992Zarządzenia Nr 60/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2010 roku w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 30.09.2020 - 21:24
7001Studia na odległość01.10.2020 - 01:48
7010Terminarz posiedzeń Rady Wydziału Matematyki i Informatyki01.10.2020 - 00:21
7015Nr 76 Senatu z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym wynikającym ze stosunku pracy i wykazu nieobecności w pracy...30.09.2020 - 13:25
7019Sprawozdanie finansowe za rok 200701.10.2020 - 08:38

Łącznie 27071234 odwiedzin dla wszystkich podstron.