Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1413Nr 707 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania statusu honorowego profesora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz zasad udziału honorowego profesora w działalności Uniwersytetu29.03.2020 - 00:50
775Nr 27/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pn. „Szkoła prawa niemieckiego”29.03.2020 - 00:50
524Nr 76/2018 z dnia 26 września 2018 roku zmieniające Regulamin przyjęty zarządzeniem 46/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych doktorantom interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie Biogospodarki29.03.2020 - 00:50
2523DECYZJA Nr 12 z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie wynagradzania członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, członków Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz członków Zespołu Rekrutacyjnego za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na stu29.03.2020 - 00:50
3685Nr 706 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie29.03.2020 - 00:50
929Nr 79/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie zasad wzajemnych zastępstw Prorektorów i Kanclerza29.03.2020 - 00:50
14517Zakład Produkcyjno-Doświadczalny „Pozorty” Spółka z o.o.29.03.2020 - 00:50
1818Nr 705 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Instytutem Biologii Morskiej Ukraińskiej Akademii Nauk, Ukraina29.03.2020 - 00:50
1428Nr 704 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Państwowym Politechniką Lwowską, Ukraina29.03.2020 - 00:50
1441Nr 703 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Biełgorodzkim Państwowym Narodowym Uniwersytetem Naukowo-Badawczym, Rosja29.03.2020 - 00:50
1509Nr 702 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aneksu do Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja 29.03.2020 - 00:50
1479Nr 701 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy w celu nawiązania współpracy i realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych, rozwojowych i dydaktycznych29.03.2020 - 00:50
1441Nr 700 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie zaopiniowania utworzenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Ośrodka Badań nad PRL29.03.2020 - 00:50
1735UCHWAŁA Nr 922 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Heleny POCIECHINY na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego 29.03.2020 - 00:50
1608Nr 327 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Witolda GIESZCZYŃSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego29.03.2020 - 00:50
2476Nr 699 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja i cyfryzacja, analiza i kreowanie trendów...29.03.2020 - 00:50
15973Dział Inwentaryzacji29.03.2020 - 00:50
645Nr 374 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie/likwidację środków trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie29.03.2020 - 00:50
3026Nr 698 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych 29.03.2020 - 00:50
1797Nr 697 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wykorzystywania infrastruktury naukowo-badawczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie29.03.2020 - 00:50
2977Nr 187 z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie recenzji o kandydacie do tytułu doktora honoris causa29.03.2020 - 00:50
7294Nr 47/2011 z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie Instrukcji kancelaryjnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie29.03.2020 - 00:50
2615Nr 700 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. inż. Oleksandra TYMCHENKO29.03.2020 - 00:50
1853Nr 696 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Olsztynie29.03.2020 - 00:50
1875Nr 695 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia założeń do opracowania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 201529.03.2020 - 00:50
2109Nr 714 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie opinii o przyznaniu statusu profesora honorowego prof. dr. hab. Markowi CZOSNYCE29.03.2020 - 00:51
40208Umowa o dzieło 29.03.2020 - 00:51
1541315Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie29.03.2020 - 00:51
2464Nr 263 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia funduszu założycielskiego Przychodni Specjalistycznej – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie29.03.2020 - 00:51
2464Nr 694 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2014 rok 29.03.2020 - 00:51

Łącznie 24966273 odwiedzin dla wszystkich podstron.