Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
4244Nr 438 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.09.2020 - 02:30
4254Nr 824 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zasad pobierania opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat21.09.2020 - 14:25
4255Nr 103 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany Statutu Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie24.09.2020 - 20:51
4264CZŁONKOWIE SENATU - kadencja 2016-202023.09.2020 - 13:54
4267Nr 62/2019 z dnia 24 września 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.09.2020 - 01:16
4280Decyzja Nr 12 z dnia 18 września 2006 r. w sprawie: powołania wydziałowych komisji ds. przeglądu warunków pracy23.09.2020 - 20:04
4283Nr 221 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym nr 118 m. Olsztyn24.09.2020 - 11:42
4285Decyzja Nr 17 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie określenia zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza24.09.2020 - 05:14
4299Zarządzenie Nr 35/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 maja 2010 roku w sprawie Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie opłacanych ze środków statutowy25.09.2020 - 05:38
4309Nr 53/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 roku w sprawie zasad postępowania przy zamawianiu, ewidencji, przechowywaniu, używaniu oraz likwidacji pieczęci w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim24.09.2020 - 08:25
4314UCHWAŁA Nr 844 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie warunków i trybu delegowania pracowników w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych poza uczelnią24.09.2020 - 00:31
4324Nr 42/2014 z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie praktyk studenckich25.09.2020 - 02:18
4327w roku akademickim 2010/201124.09.2020 - 05:06
4331Wydział Sztuki23.09.2020 - 18:55
4333Nr 59/2011 z dnia 23 września 2011 roku sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.09.2020 - 05:20
4339„5 plus X” – Czasopismo Stowarzyszenia Absolwentów24.09.2020 - 00:59
4356Nr 34/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2018/2019 24.09.2020 - 23:04
4357Raport z badań23.09.2020 - 19:59
4357Nr 355 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia24.09.2020 - 03:18
4371Nr 155 z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie24.09.2020 - 19:25
4391Nr 655 z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Partnerami Klastra MEBEL ELBLĄG24.09.2020 - 12:36
4394Nr 132 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2017 roku, kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich 24.09.2020 - 13:59
4395Nr 10/2013 z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza 24.09.2020 - 05:29
4397Nr 105/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia znaku graficznego (logotypu) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 25.09.2020 - 02:34
4405konkurs na stanowisko Kierownika Biura Kadr i Płac25.09.2020 - 04:42
4408Dla mediów24.09.2020 - 18:05
4421Nr 180 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim24.09.2020 - 03:35
4422Nr 638 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2012 roku24.09.2020 - 08:16
4423Regulamin organizacyjny instytutu wydziałowego UWM23.09.2020 - 22:30
4432Nr 174 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr 74 Senatu UWM w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2007 r.22.09.2020 - 11:46

Łącznie 27010860 odwiedzin dla wszystkich podstron.