Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
5251Nr 13/2012 z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych07.07.2020 - 17:09
5284Nr 628 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2015/2016, 2016/2017 oraz 2017/2018 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego07.07.2020 - 18:25
5295Nr 190 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru świadectwa ukończenia kursu dokształcającego, wydawanych absolwentom studiów podyplomowych i kursów dokształcających07.07.2020 - 21:37
5312Nr 59/2012 z dnia 7 sierpnia 2012 roku w sprawie praktyk studenckich07.07.2020 - 18:25
5323Nr 181 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat06.07.2020 - 06:47
5336Nr 724 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 07.07.2020 - 23:21
5358Studencki Ruch Naukowy07.07.2020 - 22:20
5368Klub Sportowy AZS UWM06.07.2020 - 23:58
5370Rejestry - Dział Obsługi Technicznej07.07.2020 - 05:51
5397Regulamin organizacyjny Studium Wychowania Fizycznego i Sportu07.07.2020 - 06:44
5418Struktura organizacyjna Wydziału Sztuki07.07.2020 - 15:57
5425Decyzja Nr 10/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 51/2010 z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie powołania zespołu do opracowania zasad rekrutacji i oceny pracowników nie bę07.07.2020 - 17:31
5433Nr 872 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2016 roku, kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich06.07.2020 - 16:12
5460Decyzja Nr 11/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do opracowania Planu Operacyjnego funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w warunkach z07.07.2020 - 22:31
5463Regulamin funkcjonowania Muzeum Uniwersyteckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie06.07.2020 - 06:21
5522Wybory Rektora07.07.2020 - 11:53
5526Zarządzenie nr 39/2009 Rektora z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie powołania oraz Regulaminu pracy Komisji Bioetycznej na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 07.07.2020 - 18:25
5540Opłata rekrutacyjna07.07.2020 - 17:56
5544Rejestry - Dział Telekomunikacji06.07.2020 - 14:48
5555Zarządzenie Nr 73/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 października 2010 roku w sprawie zasad wynagradzania osób realizujących zadania na rzecz projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.07.07.2020 - 17:03
5558Zarządzenie Nr 19/2009 Rektora z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności prac dyplomowych06.07.2020 - 23:39
5567Zarządzenie Nr 3/2009 Rektora z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe oraz za opiekę nad pracą dyplomową magisterską, licencjacką, inżynierską w ro06.07.2020 - 12:53
5569Ochrona danych osobowych07.07.2020 - 22:36
5573Członkowie Senatu - kadencja 2008 – 201206.07.2020 - 14:41
5577Władze Wydziału Sztuki07.07.2020 - 06:18
5578Konkurs na stanowisko Starszego specjalisty administracyjnego w Zespole Kontroli Wewnętrznej06.07.2020 - 17:09
5598Dział BHP07.07.2020 - 10:26
5602Regulamin organizacyjny Studium Języków Obcych07.07.2020 - 14:05
5642Zarządzenie Nr 30 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie, dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2009/201008.07.2020 - 01:19
5658Regulamin stypendiów ze środków własnych dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 03.07.2020 - 20:39

Łącznie 26167249 odwiedzin dla wszystkich podstron.