Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
5087Nr 198 z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia27.05.2020 - 05:46
5100Zarządzenie Nr 80/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia wzorów umów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie29.05.2020 - 12:13
5123Decyzja Nr 4/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie określenia zasad ustalania i wysokości opłat za korzystanie z sal, powierzchni reklamowych oraz urządzeń multimedialnych w Uniwersytecie 27.05.2020 - 02:36
5128Nr 51/2013 z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie określenia obszarów procesu dydaktycznego objętych badaniami ankietowymi, wzorów kwestionariuszy ankiet oraz procedur przeprowadzania badań ankietowych28.05.2020 - 17:54
5139UCHWAŁA Nr 980 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr. hab. n. med. Mariana SULIKA27.05.2020 - 08:44
5139Ramowa organizacja roku akademickiego29.05.2020 - 16:00
5165Nr 595 z dnia 28 października 2014 roku w sprawie osobowej27.05.2020 - 11:18
5185Kompetencje Prodziekanów Wydziału Biologii i Biotechnologii w kadencji 2012-201629.05.2020 - 18:33
5193Nr 13/2012 z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych27.05.2020 - 10:54
5210Ochrona danych osobowych29.05.2020 - 17:50
5211Nr 190 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru świadectwa ukończenia kursu dokształcającego, wydawanych absolwentom studiów podyplomowych i kursów dokształcających29.05.2020 - 15:56
5243Nr 59/2012 z dnia 7 sierpnia 2012 roku w sprawie praktyk studenckich29.05.2020 - 20:10
5247Nr 628 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2015/2016, 2016/2017 oraz 2017/2018 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego29.05.2020 - 09:08
5250Nr 724 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 29.05.2020 - 10:00
5280Nr 181 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat27.05.2020 - 12:12
5317Klub Sportowy AZS UWM26.05.2020 - 11:03
5322Rejestry - Dział Obsługi Technicznej29.05.2020 - 14:07
5327NR 44/2020 z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2020 z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zmian w funkcjonowaniu Uczelni w warunkach stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 29.05.2020 - 16:45
5331Studencki Ruch Naukowy29.05.2020 - 06:19
5352Regulamin organizacyjny Studium Wychowania Fizycznego i Sportu29.05.2020 - 19:05
5352Struktura organizacyjna Wydziału Sztuki28.05.2020 - 07:35
5384Decyzja Nr 10/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 51/2010 z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie powołania zespołu do opracowania zasad rekrutacji i oceny pracowników nie bę29.05.2020 - 10:34
5385Nr 872 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2016 roku, kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich29.05.2020 - 19:51
5407Regulamin funkcjonowania Muzeum Uniwersyteckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie28.05.2020 - 09:42
5421Decyzja Nr 11/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do opracowania Planu Operacyjnego funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w warunkach z28.05.2020 - 20:16
5462Zarządzenie nr 39/2009 Rektora z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie powołania oraz Regulaminu pracy Komisji Bioetycznej na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 29.05.2020 - 18:05
5488Wybory Rektora28.05.2020 - 08:34
5491Opłata rekrutacyjna29.05.2020 - 18:22
5493Zarządzenie Nr 73/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 października 2010 roku w sprawie zasad wynagradzania osób realizujących zadania na rzecz projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.27.05.2020 - 13:02
5495Rejestry - Dział Telekomunikacji29.05.2020 - 14:07

Łącznie 25764299 odwiedzin dla wszystkich podstron.