Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
235Nr 56/2019 z dnia 3 września 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 11 Podnoszenie kompetencji... 28.02.2020 - 20:22
235Nr 590 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja obiektów Ośrodka Jeździeckiego przy ulicy Słonecznej 51A na potrzeby Wydziału Bioinżynierii Zwierząt”27.02.2020 - 12:40
234Nr 47/2019 z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Kierownika Projektu pn. Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife” 26.02.2020 - 14:08
234Nr 194/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse24.02.2020 - 17:32
234Nr 618 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 494 z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 28.02.2020 - 03:23
231Nr 168/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie przekazania uprawnień Komisji Stypendialnej i Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2019/202028.02.2020 - 11:47
230Nr 54/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 91/2017 z dnia 18 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z usług transportowych świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych w Uniwersytecie...28.02.2020 - 09:19
230Nr 65/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich 28.02.2020 - 20:11
229Zamówienie na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego UWM27.02.2020 - 15:51
229Nr 212/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2019/202028.02.2020 - 07:01
227Nr 544 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Olsztynie28.02.2020 - 05:46
227Nr 184/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zespołu ds. dyscypliny filozofia28.02.2020 - 05:18
226Nr 570 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna dla poziomu studiów jednolitych magisterskich o profilu praktycznym (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych – Filia UWM...)28.02.2020 - 06:40
226Nr 76/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie określenia wzoru i zasad sporządzania oraz wydawania absolwentom świadectwa ukończenia szkolenia realizowanego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 28.02.2020 - 08:15
226Nr 170/2019 z dnia 29 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny27.02.2020 - 11:27
226Konkurs na stanowisko adiunkta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Pielęgniarstwa27.02.2020 - 22:57
225Nr 579 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Urządzanie i pielegnacja terenów zieleni”27.02.2020 - 17:14
225Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni na stanowisko Rzecznika ds. Równości Szans28.02.2020 - 16:29
223Nr 174/2019 z dnia 29 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny nauki medyczne28.02.2020 - 05:22
222Nr 554 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu w Olsztynie uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna...28.02.2020 - 13:35
222Nr 185/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zespołu ds. dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości28.02.2020 - 19:01
221Nr 11/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 28.02.2020 - 17:29
219Nr 571 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku pedagogika specjalna dla poziomu studiów jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim28.02.2020 - 09:57
217Nr 3/2020 z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 116/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Humanistycznym, Wydziale Nauk Społecznych, Wydziale Sztuki oraz Wydziale Prawa i Administracji...28.02.2020 - 05:05
216Nr 557 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku położnictwo dla poziomu studiów pierwszego stopnia – licencjackich o profilu praktycznym27.02.2020 - 09:03
216Nr 75/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie określenia wzoru i zasad sporządzania oraz wydawania absolwentom świadectwa ukończenia kursu realizowanego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 27.02.2020 - 03:22
215Nr 535 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego”26.02.2020 - 15:39
215Konkurs na stanowisko Pracownika Naukowo-Technicznego w ramach programu MNISW „regionalna inicjatywa doskonałości” 2019-202228.02.2020 - 09:17
215Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Fizyki i Biofizyki28.02.2020 - 17:35
214Nr 88/2019 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie ustalenia wymiaru kształcenia prowadzonego w ramach studiów podyplomowych w zakresie „Socjoterapia” realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych27.02.2020 - 10:20

Łącznie 24632862 odwiedzin dla wszystkich podstron.