Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
5143Nr 58/2017 z dnia 20 czerwca 2017roku w sprawie zasad realizacji praktyk studenckich 25.09.2020 - 09:09
256Nr 136/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 16.25.09.2020 - 09:10
13309Zespół Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.09.2020 - 09:10
1422Konkurs na stanowisko asystenta naukowego (post-doc) w Katedrze Neurochirurgii25.09.2020 - 09:10
2501Nr 266 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie opinii o zatrudnieniu nauczyciela akademickiego w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Szczytnie25.09.2020 - 09:10
2478Nr 500 z dnia 22 października 2010 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki „Polskie Radio – Spółka Akcyjna w Warszawie”25.09.2020 - 09:10
780Nr 89/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Oceniającej dla Jednostek Pozawydziałowych na kadencję 2016-202025.09.2020 - 09:10
1095NR 320 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 25.09.2020 - 09:11
2200Nr 559 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Olsztynie 25.09.2020 - 09:11
2088Zarządzenie Nr 2/2010 Rektora z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru na czas zagrożenia państwa i wojny 25.09.2020 - 09:11
2796Nr 4/2014 z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany nazwy Biura ds. Studentów Niepełnosprawnych oraz określenia zasad jego funkcjonowania25.09.2020 - 09:11
3222Stanowisko ds. Energetycznych25.09.2020 - 09:12
802Nr 5/2019 z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej25.09.2020 - 09:12
2446Nr 96/2017 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie Regulaminu wydawania materiałów promocyjno-informacyjnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie25.09.2020 - 09:12
242Nr 671 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia rosyjska dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim25.09.2020 - 09:12
3214Nr 105 z dnia 1 września 2006 roku w sprawie wyrażania zgody a dodatkowe zatrudnienie nauczyciela akademickiego u więcej niż jednego dodatkowego pracodawcy lub prowadzenie działalności gospodarczej łącznie z jednym dodatkowym zatrudnieniem25.09.2020 - 09:12
1743konkurs na stanowisko specjalisty – radcy prawnego w Biurze ds. Projektów Europejskich 25.09.2020 - 09:13
9870Klub Pracowników UWM „BACCALARIUM”25.09.2020 - 09:14
2527Nr 471 z dnia 24 września 2010 roku w sprawie zaopiniowania przyznania Złotego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.09.2020 - 09:14
2616Nr 248 z dnia 4 września 2009 r. w sprawie przyznania Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae”25.09.2020 - 09:15
2016Decyzja Nr 53/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji ds. Organizacji Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.09.2020 - 09:15
3253Nr 138 z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie za odszkodowaniem prawa własności gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 107 m. Olsztyn25.09.2020 - 09:15
3966Nr 28/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie wysokości opłat za komercyjne udostępnienie sal, powierzchni reklamowych oraz urządzeń multimedialnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie25.09.2020 - 09:15
4315UCHWAŁA Nr 844 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie warunków i trybu delegowania pracowników w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych poza uczelnią25.09.2020 - 09:15
9789Rejestry - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 25.09.2020 - 09:15
1253Nr 64 w sprawie przyznania Medalu Okolicznościowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.09.2020 - 09:15
1811Nr 888 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania recenzentów do oceny zasadności wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa Oskarowi Gottliebowi BLARROWI25.09.2020 - 09:15
2570Nr 761 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wykonanie instalacji dygestorium oraz pieca muflowego w laboratorium Katedry Pszczelnictwa przy ul. Słonecznej 48”25.09.2020 - 09:16
804Nr 16/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania procedury oraz kryteriów oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 25.09.2020 - 09:16
2491Nr 741 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Kazimierza GRĄŻAWSKIEGO25.09.2020 - 09:16

Łącznie 27013271 odwiedzin dla wszystkich podstron.