Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
4428Ramowa organizacja roku akademickiego14.10.2019 - 07:29
212329Sprawy socjalne14.10.2019 - 07:30
2162Nr 372 z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Tomasza STRZEŻKA14.10.2019 - 07:30
1072Nr 5/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zasad wyłaniania pięciu procent najlepszych absolwentów studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w danym roku akademickim14.10.2019 - 07:31
1455Nr 323 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Zbigniewa JAWORSKIEGO14.10.2019 - 07:31
214Nr 59/2019 z dnia 13 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie14.10.2019 - 07:31
2713Nr 260 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki ogólnouczelnianej – Ośrodek Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców14.10.2019 - 07:31
2671Nr 305 z dnia 31 maja 2008 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa księdzu Kardynałowi Stanisławowi DZIWISZOWI14.10.2019 - 07:31
36Nr 75/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie określenia wzoru i zasad sporządzania oraz wydawania absolwentom świadectwa ukończenia kursu realizowanego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 14.10.2019 - 07:31
4032Zarządzenie Nr 26 z dnia 6 września 2007 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych.14.10.2019 - 07:31
61Nr 70/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie podziału kompetencji14.10.2019 - 07:32
236606Zamówienia publiczne14.10.2019 - 07:32
1222Nr 73/2016 z dnia 2 czerwca 2016 roku zmieniające Zarządzenie Nr 61/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej uczestnikom studiów doktoranckich...14.10.2019 - 07:32
2013Nr 33/2012 z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1/2012 z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w 2012 roku14.10.2019 - 07:32
1601Nr 30/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Samorząd terytorialny”14.10.2019 - 07:32
7359Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów14.10.2019 - 07:32
2110Nr 265 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 192 Senatu UWM w dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 153 m. Olsztyn14.10.2019 - 07:32
42932Kanclerz dr inż. Aleksander Socha14.10.2019 - 07:32
5449Terminy spotkań wyborczych14.10.2019 - 07:33
3413Nr 234 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie włączenia jednostki ogólnouczelnianej – Katedry UNESCO - do struktury organizacyjnej Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki14.10.2019 - 07:33
2558Nr 266 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 153 m. Olsztyn14.10.2019 - 07:33
1157Nr 808 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 47 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji Statutowej na kadencję 2012-201614.10.2019 - 07:33
3521Nr 52 z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu Samorządu Doktorantów.14.10.2019 - 07:33
22698Dział Inwestycji i Nadzoru Budowlanego14.10.2019 - 07:33
1884Nr 39/2011 z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu działalności Akademickiego Centrum Kultury stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2009 14.10.2019 - 07:33
1831Nr 25/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o 14.10.2019 - 07:33
2003Nr 121 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie kandydatury do tytułu Osobowość Roku Warmii i Mazur 201214.10.2019 - 07:34
1667Nr 34/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2018/2019 14.10.2019 - 07:34
3731D E C Y Z J A Nr 14 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2010/2011 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych14.10.2019 - 07:34
807Nr 74/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w Regulaminie kontroli wewnętrznej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie14.10.2019 - 07:34

Łącznie 23114615 odwiedzin dla wszystkich podstron.