Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
499Nr 475 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim12.07.2020 - 15:52
499Nr 206/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 183/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej13.07.2020 - 01:23
496Nr 574 z dnia 20 września 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 450 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunków prowadzonych w Uczelni studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych dla cykli kształcenia rozpoczynających się od...12.07.2020 - 12:32
496Nr 591 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 179 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu...12.07.2020 - 06:19
494Nr 559 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim13.07.2020 - 00:50
492Nr 8/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych”11.07.2020 - 12:59
492Nr 31/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu nr POWR.03.01.00-00-T143/18, pt. „SHOWBIZ – Show Us Your Business! Program UWM w Olsztynie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości uczniów”11.07.2020 - 15:10
492Nr 45/2019 z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu pn. Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife” umo12.07.2020 - 04:41
492KONKURS na stanowisko kierownika KLINIKI PEDIATRII, GASTROENTEROLOGII I ŻYWIENIA WYDZIAŁU LEKARSKIEGO11.07.2020 - 20:46
492Nr 12/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 70/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie podziału kompetencji12.07.2020 - 01:03
491Nr 459 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku towaroznawstwo dla poziomu studiów pierwszego stopnia – inżynierskich o profilu ogólnoakademickim13.07.2020 - 02:37
490Nr 20/2019 z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie likwidacji Międzywydziałowego Ośrodka Edukacyjnego12.07.2020 - 20:50
490Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko badawcze) w Katedrze Technologii i Chemii Mięsa Wydziału Nauki o Żywności12.07.2020 - 16:24
489Nr 561 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia polska dla poziomu studiów pierwszego stopnia – licencjackich o profilu ogólnoakademickim11.07.2020 - 20:30
489Nr 575 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 463 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Uczelnię12.07.2020 - 08:53
488Nr 197/2019 z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 77/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania członków Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie11.07.2020 - 21:32
487Nr 43/2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pn. „Zasady teologiczno- pastoralne a organizacja duszpasterstwa parafialnego” 12.07.2020 - 22:30
486Nr 490 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przejścia i przejazdu na nieruchomości położonej w Leginach, gm. Reszel11.07.2020 - 15:51
485Nr 527 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie statusu profesora honorowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. dr. hab. Marianowi GORYNI 12.07.2020 - 21:39
485Nr 536 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Menedżer jakości”12.07.2020 - 18:26
484Nr 19/2019 z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie wskazania osób zarządzających środkami wydzielonymi z subwencji w ramach podziału pierwotnego11.07.2020 - 16:51
483Nr 155/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny 11.07.2020 - 20:48
482Nr 10/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w jednostkach sektora publicznego”13.07.2020 - 02:48
482Nr 7/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych prowadzonych w języku angielskim w zakresie: ”Creating e-learning content and conducting classes using distance learning methods and techniques”11.07.2020 - 12:59
481Nr 216/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2019/202012.07.2020 - 09:05
481MARTA WESOŁOWSKA-TROJANOWSKA12.07.2020 - 10:07
480Nr 509 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Produkcja rolnicza i ogrodnicza”13.07.2020 - 02:14
480TERMINARZ WYBORÓW REKTORA11.07.2020 - 09:17
479Nr 19/2019 z dnia 12 lutego 2019 roku zmieniające Zarządzenie 73/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Hortiterapia”11.07.2020 - 13:27
479Nr 43/2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 84/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Biologii i Biotechnologii (ze zm.) 12.07.2020 - 15:51

Łącznie 26225973 odwiedzin dla wszystkich podstron.