Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3643Nr 99/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzoru opisu przedmiotu/modułu (sylabusa) obowiązującego dla studiów podyplomowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie02.08.2020 - 01:54
3645Decyzja Nr 10/2009 Rektora z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie powołania zespołu do przygotowania i realizacji projektu pt. „Rewitalizacja obiektów powojskowych przy ul. Warszawskiej w Olsztynie na Szpital Un03.08.2020 - 17:12
3646Nr 201 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie Regulaminu wyróżniania „Laurem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.08.2020 - 14:37
3646Nr 581 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie przyznania Złotego, Srebrnego i Brązowego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie03.08.2020 - 01:34
3653Nr 121z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zaopiniowania wprowadzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie...03.08.2020 - 15:06
3655Zarządzenie Nr 48/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Inżynieria zarządzania bezpieczeństwem cywilnym”04.08.2020 - 06:49
3656Nr 715 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2015 roku03.08.2020 - 13:00
3660Nr 167 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nadanie Sali Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych imienia Profesora Bohdana Wilamowskiego03.08.2020 - 21:59
3663Terminarz posiedzeń Rady Wydziału w roku akademickim 2016/201703.08.2020 - 05:45
3663Decyzja Nr 1/2009 Rektora z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie zryczałtowanych stawek zwrotu kosztów podróży dla studentów wyjeżdżających w ramach międzynarodowych programów edukacyjnych04.08.2020 - 09:42
3663Decyzja Nr 3/2009 Rektora z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany decyzji nr 37/2008 z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie powołania zespołu do przygotowania i realizacji projektu pt. „Utworzenie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości UWM w Olsz03.08.2020 - 20:15
3666Zarządzenie Nr 11 z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie: wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie, w roku akademickim 2006/2007.03.08.2020 - 05:58
3669Nr 126 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie określenia limitu przyjęć kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2009/2010 na kształcenie zamawiane, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-201304.08.2020 - 10:56
3670Nr 218 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie przyznania Złotego, Srebrnego i Brązowego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warm04.08.2020 - 10:03
3670Nr 542 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany nazwy Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej02.08.2020 - 13:47
3673Nr 179 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2009 04.08.2020 - 07:43
3677Nr 171 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie medalu pamiątkowego Amicus Facultatis Wydziału Humanistycznego04.08.2020 - 09:37
3678Nr 54 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie02.08.2020 - 14:57
3682Nr 58 z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniająca tryb przyjmowania na I rok studiów niestacjonarnych w 2009 roku kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej i nowej matury”03.08.2020 - 19:39
3683Nr 206 z dnia 29.6.2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale oraz załączniku do Uchwały Nr 155 z dnia 26 stycznia 200703.08.2020 - 16:55
3684Nr 85 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. zw. dr. hab. Zygmuntowi Litwińczukowi, dr. h. c. 01.08.2020 - 21:32
3693konkurs na stanowisko specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji projektu04.08.2020 - 07:26
3695Nr 231 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie utworzenia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Poznaniu03.08.2020 - 09:49
3695Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej03.08.2020 - 14:56
3697Nr 150 z 26 stycznia 2007 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki03.08.2020 - 16:16
3699Nr 632 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy wzajemnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Przedszkolem „Jaś i Małgosia” w Sząbruku02.08.2020 - 05:50
3700Decyzja Nr 30/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania organów Fundacji ŻAK Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 04.08.2020 - 12:43
3704Nr 226 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum w celu wspólnej realizacji Zadania Badawczego03.08.2020 - 19:36
3704Nr 466 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie określenia procedury oraz kryteriów udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie02.08.2020 - 23:09
3708Nr 118 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie polityki kadrowej04.08.2020 - 10:43

Łącznie 26447849 odwiedzin dla wszystkich podstron.