Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3649Decyzja Nr 10/2009 Rektora z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie powołania zespołu do przygotowania i realizacji projektu pt. „Rewitalizacja obiektów powojskowych przy ul. Warszawskiej w Olsztynie na Szpital Un09.08.2020 - 18:33
3649Nr 163 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie działań w polityce kadrowej i rozwoju uprawnień akademickich10.08.2020 - 07:09
3649Nr 55 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 550 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie...10.08.2020 - 07:19
3651Nr 201 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie Regulaminu wyróżniania „Laurem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie08.08.2020 - 13:01
3653Nr 581 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie przyznania Złotego, Srebrnego i Brązowego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie09.08.2020 - 15:29
3662Nr 121z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zaopiniowania wprowadzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie...10.08.2020 - 03:08
3664Nr 715 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2015 roku10.08.2020 - 02:16
3667Terminarz posiedzeń Rady Wydziału w roku akademickim 2016/201708.08.2020 - 02:56
3667Zarządzenie Nr 48/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Inżynieria zarządzania bezpieczeństwem cywilnym”10.08.2020 - 11:33
3670Nr 167 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nadanie Sali Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych imienia Profesora Bohdana Wilamowskiego10.08.2020 - 11:30
3671Zarządzenie Nr 11 z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie: wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie, w roku akademickim 2006/2007.09.08.2020 - 12:18
3671Decyzja Nr 1/2009 Rektora z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie zryczałtowanych stawek zwrotu kosztów podróży dla studentów wyjeżdżających w ramach międzynarodowych programów edukacyjnych09.08.2020 - 11:25
3671Decyzja Nr 3/2009 Rektora z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany decyzji nr 37/2008 z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie powołania zespołu do przygotowania i realizacji projektu pt. „Utworzenie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości UWM w Olsz10.08.2020 - 10:42
3674Nr 126 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie określenia limitu przyjęć kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2009/2010 na kształcenie zamawiane, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-201309.08.2020 - 18:17
3675Nr 218 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie przyznania Złotego, Srebrnego i Brązowego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warm10.08.2020 - 11:32
3677Nr 542 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany nazwy Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej10.08.2020 - 02:32
3681Nr 179 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2009 10.08.2020 - 03:14
3682Nr 54 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.08.2020 - 10:14
3686Nr 171 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie medalu pamiątkowego Amicus Facultatis Wydziału Humanistycznego09.08.2020 - 19:09
3688Nr 206 z dnia 29.6.2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale oraz załączniku do Uchwały Nr 155 z dnia 26 stycznia 200709.08.2020 - 10:46
3690Nr 85 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. zw. dr. hab. Zygmuntowi Litwińczukowi, dr. h. c. 09.08.2020 - 22:28
3693Nr 58 z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniająca tryb przyjmowania na I rok studiów niestacjonarnych w 2009 roku kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej i nowej matury”10.08.2020 - 01:49
3701Nr 150 z 26 stycznia 2007 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki09.08.2020 - 01:28
3701Nr 231 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie utworzenia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Poznaniu09.08.2020 - 19:52
3703konkurs na stanowisko specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji projektu09.08.2020 - 18:07
3704Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej09.08.2020 - 10:59
3704Decyzja Nr 30/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania organów Fundacji ŻAK Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 10.08.2020 - 07:54
3705Nr 632 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy wzajemnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Przedszkolem „Jaś i Małgosia” w Sząbruku10.08.2020 - 06:45
3708Nr 466 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie określenia procedury oraz kryteriów udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie09.08.2020 - 12:00
3709Nr 226 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum w celu wspólnej realizacji Zadania Badawczego10.08.2020 - 08:03

Łącznie 26499006 odwiedzin dla wszystkich podstron.