Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3651Nr 55 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 550 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie...12.08.2020 - 10:13
3652200411.08.2020 - 20:07
3653Nr 163 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie działań w polityce kadrowej i rozwoju uprawnień akademickich11.08.2020 - 18:48
3653Nr 581 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie przyznania Złotego, Srebrnego i Brązowego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie09.08.2020 - 15:29
3654Nr 201 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie Regulaminu wyróżniania „Laurem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie12.08.2020 - 00:24
3663Nr 121z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zaopiniowania wprowadzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie...12.08.2020 - 01:18
3668Terminarz posiedzeń Rady Wydziału w roku akademickim 2016/201710.08.2020 - 22:27
3668Nr 715 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2015 roku11.08.2020 - 10:45
3669Zarządzenie Nr 48/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Inżynieria zarządzania bezpieczeństwem cywilnym”11.08.2020 - 22:49
3671Zarządzenie Nr 11 z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie: wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie, w roku akademickim 2006/2007.09.08.2020 - 12:18
3671Nr 167 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nadanie Sali Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych imienia Profesora Bohdana Wilamowskiego12.08.2020 - 09:37
3673Decyzja Nr 1/2009 Rektora z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie zryczałtowanych stawek zwrotu kosztów podróży dla studentów wyjeżdżających w ramach międzynarodowych programów edukacyjnych12.08.2020 - 03:46
3674Decyzja Nr 3/2009 Rektora z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany decyzji nr 37/2008 z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie powołania zespołu do przygotowania i realizacji projektu pt. „Utworzenie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości UWM w Olsz11.08.2020 - 11:28
3675Nr 126 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie określenia limitu przyjęć kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2009/2010 na kształcenie zamawiane, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-201311.08.2020 - 20:57
3677Nr 542 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany nazwy Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej10.08.2020 - 02:32
3679Nr 218 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie przyznania Złotego, Srebrnego i Brązowego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warm12.08.2020 - 10:59
3684Nr 179 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2009 12.08.2020 - 09:49
3685Nr 54 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie12.08.2020 - 04:06
3688Nr 206 z dnia 29.6.2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale oraz załączniku do Uchwały Nr 155 z dnia 26 stycznia 200709.08.2020 - 10:46
3689Nr 171 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie medalu pamiątkowego Amicus Facultatis Wydziału Humanistycznego11.08.2020 - 17:27
3692Nr 85 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. zw. dr. hab. Zygmuntowi Litwińczukowi, dr. h. c. 11.08.2020 - 03:26
3695Nr 58 z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniająca tryb przyjmowania na I rok studiów niestacjonarnych w 2009 roku kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej i nowej matury”11.08.2020 - 15:14
3701Nr 150 z 26 stycznia 2007 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki09.08.2020 - 01:28
3701Nr 231 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie utworzenia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Poznaniu09.08.2020 - 19:52
3705Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej11.08.2020 - 10:52
3706Decyzja Nr 30/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania organów Fundacji ŻAK Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 11.08.2020 - 11:19
3707Nr 632 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy wzajemnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Przedszkolem „Jaś i Małgosia” w Sząbruku12.08.2020 - 07:29
3707konkurs na stanowisko specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji projektu12.08.2020 - 10:34
3709Nr 466 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie określenia procedury oraz kryteriów udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie11.08.2020 - 22:03
3711Nr 226 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum w celu wspólnej realizacji Zadania Badawczego12.08.2020 - 04:44

Łącznie 26517932 odwiedzin dla wszystkich podstron.