Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
3752Nr 104 /2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Instrukcji kancelaryjnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 10.08.2020 - 10:27
418Nr 585 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Diagnostyka i terapia psychopedagogiczna”10.08.2020 - 10:27
2384Zarządzenie Nr 85/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie utworzenia Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych 10.08.2020 - 10:27
1831UCHWAŁA Nr 1014 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Jana KWIATKOWSKIEGO 10.08.2020 - 10:28
884Nr 48/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw kształcenia 10.08.2020 - 10:28
2315Nr 552 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Katarzyny BOJARUNIEC10.08.2020 - 10:28
270Nr 113/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania...10.08.2020 - 10:28
3508Nr 18/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia Zasad postępowania z przesyłkami wychodzącymi z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.08.2020 - 10:28
1116Nr 9 z dnia 24 września 1999 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego profesora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego10.08.2020 - 10:28
1872Nr 269 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zmiany w Regulaminie studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.08.2020 - 10:29
24632Dział Obsługi Projektów Europejskich 10.08.2020 - 10:29
570Konkurs nr 2 na stanowisko doktoranta-stypendysty w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt (Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki10.08.2020 - 10:29
1615Nr 39 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku położnictwo dla studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym10.08.2020 - 10:29
4472Nr 108 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Uczelnię10.08.2020 - 10:30
3390Nr 350 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie opinii o przyznaniu odznaczeń państwowych10.08.2020 - 10:30
2178Nr 34/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie powołania redaktorów naczelnych czasopism naukowych10.08.2020 - 10:30
52 Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Żywienia Człowieka, Wydział Nauki o Żywności10.08.2020 - 10:31
293Nr 644 z dnia 31 stycznia 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 561 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia polska dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim10.08.2020 - 10:31
3452Nr 47 z dnia 24 października 2008 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. inż. Ewy Paturej10.08.2020 - 10:32
2797Zarządzenie Nr 24/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Wiedza religijna”10.08.2020 - 10:32
2318Nr 751 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie opinii o przyznaniu statusu profesora honorowego prof. dr. hab. Włodzimierzowi TYBURSKIEMU10.08.2020 - 10:32
980Nr 1/2016 z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie Regulaminu kontroli wewnętrznej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie10.08.2020 - 10:32
2657Nr 48/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.08.2020 - 10:32
774Nr 299 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowej10.08.2020 - 10:33
1580Nr 54/2013 z dnia 28 października 2013 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 39/2013 z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie powołania Komisji do10.08.2020 - 10:33
2876Zarządzenie Nr 23/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Kształcenie i higiena głosu” 10.08.2020 - 10:33
1190Nr 13/2015 z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania koncepcji finansowego wydzielenia Wydziału Nauk Medycznych ze struktur Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.08.2020 - 10:33
12390Akty prawne10.08.2020 - 10:34
2204Nr 82/2012 z dnia 15 października 2012 r. w sprawie organizacji obrony cywilnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie10.08.2020 - 10:34
993Nr 113 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Essen, Republika Federalna Niemiec, Wydział Teologii10.08.2020 - 10:34

Łącznie 26499366 odwiedzin dla wszystkich podstron.