Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3362Nr 145 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 22.10.2020 - 02:47
3363Nr 93 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Pieniężnego 622.10.2020 - 00:54
3364Zarządzenie Nr 35 z dnia 31 października 2006 roku w sprawie: zasad postępowania przy określaniu wysokości zobowiązań studentów.22.10.2020 - 02:03
3365Nr 101/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany zakładowego planu kont - ZPK 22.10.2020 - 01:53
3366Nr 53 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania programów studiów wyższych, w tym planów studiów, programów i planów studiów trzeciego stopnia...21.10.2020 - 23:59
3368Protokół nr 21 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 lipca 2007 r.19.10.2020 - 00:42
3372Zarządzenie nr 3 z dnia 10 stycznia 2007 roku w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Ichtiologia i akwakultura"22.10.2020 - 02:02
3372Nr 120 z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie przedłużenia Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Uniwersytetem w Walencji, Hiszpania 22.10.2020 - 14:42
3372Nr 224 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednostki międzywydziałowej - Centrum Nutri-Bio-Chemiczne22.10.2020 - 00:51
3373Nr 313 z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą Modernizacja i wyposażenie Collegium Anatomicum UWM w Olsztynie22.10.2020 - 00:56
3374Nr 746 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie opinii o utworzeniu w Studium Języków Obcych stanowiska lektora i zatrudnieniu na tym stanowisku na czas określony mgr Magdaleny CIERACH22.10.2020 - 14:58
3375Nr 188 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony22.10.2020 - 01:07
3376Nr 14/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie „Procedur wykorzystania aparatury naukowo-badawczej zakupionej z projektu22.10.2020 - 13:17
3377Nr 91/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję22.10.2020 - 01:44
3381Nr 203 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Akademickich im. Marii i Georga Dietrich22.10.2020 - 00:59
3382Nr 163 z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie przystąpienia uczelni do Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy22.10.2020 - 04:29
3383Zarządzenie Nr 25 z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie utworzenia Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej22.10.2020 - 02:01
3383Nr 473 z dnia 24 września 2010 roku w sprawie w sprawie zaopiniowania kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna”22.10.2020 - 00:47
3384Decyzja Nr 8 z dnia 12 maja 2008 r . w sprawie zryczałtowanych stawek zwrotu kosztów podróży dla studentów wyjeżdżających w ramach międzynarodowych programów edukacyjnych.22.10.2020 - 02:40
3387Nr 215 z dnia 21 września 2007 roku w sprawie przyznania Złotego i Srebrnego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 15:09
3387Nr 143 z dnia 15 grudnia 2006 roku. w sprawie zmiany Uchwały Nr 79 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat22.10.2020 - 01:00
3387Decyzja Nr 19 z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów 22.10.2020 - 02:40
3387Nr 119/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji prac dyplomowych studentów22.10.2020 - 01:25
3389Kryteria kwalifikacji na I rok studiów niestacjonarnych22.10.2020 - 12:57
3390konkurs na stanowisko dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej22.10.2020 - 06:52
3391Nr 284 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowych wraz z zabudowaniami, położonych w obrębie Łyna, gmina Nidzica, KW Nr OL1N/000122.10.2020 - 10:56
3392Nr 259 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednostki pozawydziałowej - Centrum Badań Społecznych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 00:58
3394Nr 150 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania nowych kierunków i specjalności oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie22.10.2020 - 00:53
3395Nr 167 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania makrokierunków studiów w Uniwersytecie22.10.2020 - 00:59
3395Nr 44/2011 z dnia 12 lipca 2011 roku w sprawie przeprowadzania szkoleń okresowych z zakresu bhp i p.poż. dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 01:54

Łącznie 27294352 odwiedzin dla wszystkich podstron.