Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
6113Nr 773 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich i rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków zasad przydziału i realizacji godzin dydaktycznych w danym roku akad. 10.12.2019 - 15:34
6115Zarządzenie NR 18 z dnia 4 września 2006 roku w sprawie zasad i trybu postępowania przy ustalaniu udziału wynagrodzenia za pracę o charakterze twórczym w wynagrodzeniu zasadniczym przysługującym ze stosunku pracy.10.12.2019 - 09:36
6146Godziny rektorskie09.12.2019 - 02:44
6147Nr 197 z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie09.12.2019 - 21:10
6167Rejestry - Zespół ds. Zamówień Publicznych10.12.2019 - 18:23
6188Rejestry - Biuro Nauki i Współpracy z Gospodarką10.12.2019 - 11:15
6196Zarządzenie Nr 45/2008 Rektora z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia procedury zgłaszania wypadków przy pracy10.12.2019 - 14:26
6212Opłaty za usługi edukacyjne10.12.2019 - 15:50
6222Nr 786 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania planów studiów i programów kształcenia studiów wyższych, planów i programów studiów doktoranckich, planów...10.12.2019 - 14:16
6235Sekretariat Kanclerza10.12.2019 - 20:09
6235Nr 94/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.12.2019 - 17:12
6245Regulamin organizacyjny katedry10.12.2019 - 17:40
6252REKRUTACJA 10.12.2019 - 15:57
6294Termin rozpoczęcia IRK 2009/201009.12.2019 - 12:56
6306Rejestry - Wydział Bioinżynierii Zwierząt10.12.2019 - 06:27
6313Zarządzenia Nr 60/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2010 roku w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 10.12.2019 - 10:14
6318Sprawozdanie finansowe za rok 200710.12.2019 - 11:44
6318Nr 753 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim10.12.2019 - 11:45
6342Nr 11/2013 z dnia 4 lutego 2013 roku w sprawie powołania Komitetu Doradczego Izby Tradycji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.12.2019 - 16:24
6351Nr 76 Senatu z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym wynikającym ze stosunku pracy i wykazu nieobecności w pracy...10.12.2019 - 20:23
6351Centrum Badań Europy Wschodniej10.12.2019 - 21:23
6429Zasady i tryb przyjmowania na studia09.12.2019 - 05:26
6435Kompetencje prodziekanów10.12.2019 - 02:31
6448Władze Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa10.12.2019 - 06:08
6452Nr 12/2011 z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia wzoru umowy z osobami niebędącymi pracownikami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie a realizującymi zadania na 10.12.2019 - 20:29
6483 Międzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie10.12.2019 - 18:39
6500Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich10.12.2019 - 08:18
6503ZARZADZENIE NR 82/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia „Polityki zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie” 10.12.2019 - 18:08
6537Studia na odległość09.12.2019 - 23:33
6544Schemat organizacyjny09.12.2019 - 13:06

Łącznie 23739391 odwiedzin dla wszystkich podstron.