Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
4711Nr 249 z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie23.01.2020 - 11:31
4725Ramowa organizacja roku akademickiego25.01.2020 - 03:02
4725Nr 716 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.01.2020 - 01:56
4740Zarządzenie Nr 11 z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z tytułu podróży służbowych na terenie kraju.23.01.2020 - 19:08
4746Nr 239 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zmian w Regulaminie studiów podyplomowych24.01.2020 - 21:02
4752Zarządzenie Nr 39 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2010/201125.01.2020 - 02:30
4760Zarządzenie Nr 48/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie Zasad Rachunkowości w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie24.01.2020 - 16:43
4775Nr 91 z dnia 30 listopada 2012 roku zmieniająca Uchwałę Nr 908 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2013 roku24.01.2020 - 05:06
4824200525.01.2020 - 03:46
4826Zarządzenie Nr 80/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia wzorów umów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie23.01.2020 - 22:42
4831Zarządzenie Nr 45 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany zakładowego planu kont – ZPK.23.01.2020 - 21:02
4836Kompetencje Prodziekanów Wydziału Biologii i Biotechnologii w kadencji 2012-201624.01.2020 - 08:22
4837Internetowa Rejestracja Kandydatów na 2009/201024.01.2020 - 18:04
4841Nr 800 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym ze stosunku pracy oraz z umów cywilnoprawnych, które stanowią podstawę do stosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodu przy poborze zaliczek na podatek...24.01.2020 - 20:46
4846Zarządzenie Nr 19 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie.24.01.2020 - 04:06
4848Nr 190 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru świadectwa ukończenia kursu dokształcającego, wydawanych absolwentom studiów podyplomowych i kursów dokształcających24.01.2020 - 23:00
4850Nr 78 z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim24.01.2020 - 11:56
4862Decyzja Nr 12/2011 Rektora z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 44/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji oceniającej 20.01.2020 - 08:27
4864UCHWAŁA Nr 988 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie przyznania Złotego, Srebrnego i Brązowego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmiń24.01.2020 - 00:12
4876Wydział Sztuki22.01.2020 - 15:41
4878Nr 57/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie24.01.2020 - 17:44
4883Nr 109/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Warmińsko -Mazurskim w Olsztynie24.01.2020 - 08:02
4891Nr 198 z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia23.01.2020 - 21:08
4898Nr 51/2013 z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie określenia obszarów procesu dydaktycznego objętych badaniami ankietowymi, wzorów kwestionariuszy ankiet oraz procedur przeprowadzania badań ankietowych22.01.2020 - 13:54
4899Opłata rekrutacyjna24.01.2020 - 17:49
4903Nr 724 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 24.01.2020 - 17:47
4913Akademickie Centrum Szkolenia Sportowego24.01.2020 - 02:44
4919Decyzja Nr 4/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie określenia zasad ustalania i wysokości opłat za korzystanie z sal, powierzchni reklamowych oraz urządzeń multimedialnych w Uniwersytecie 24.01.2020 - 04:03
4944UCHWAŁA Nr 980 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr. hab. n. med. Mariana SULIKA23.01.2020 - 22:22
4970Nr 13/2012 z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych24.01.2020 - 06:58

Łącznie 24220647 odwiedzin dla wszystkich podstron.