Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1305Nr 22/2015 z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku ak. 2015/201610.08.2020 - 10:24
2660Nr 22/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie wynagradzania członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, Wydziałowych Zespołów Rekrutacyjnych oraz Komisji Egzaminacyjnych10.08.2020 - 10:24
7894Nr 62/2014 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w formie elektronicznej w systemie USOS w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie10.08.2020 - 10:24
5176Nr 198 z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia10.08.2020 - 10:24
469Nr 111/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie podziału pierwotnego subwencji na rok 2020 10.08.2020 - 10:24
3444 w roku akademickim 2012/201310.08.2020 - 10:25
1318Nr 5 z dnia 27 września 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z gminą Purda w celu przygotowania gruntów pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie Bałdy10.08.2020 - 10:25
2354Nr 120 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Prodziekana Wydziału Nauk Technicznych dr. inż. Piotra SROKOSZA10.08.2020 - 10:25
1271Nr 155 z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2004 rok10.08.2020 - 10:26
6953Sekretariat Kanclerza10.08.2020 - 10:26
3438Nr 56 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w latach 2012-2020”10.08.2020 - 10:26
4819Nr 89/2015 z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób wykonujących zadania w ramach projektów finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych10.08.2020 - 10:26
3752Nr 104 /2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Instrukcji kancelaryjnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 10.08.2020 - 10:27
418Nr 585 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Diagnostyka i terapia psychopedagogiczna”10.08.2020 - 10:27
2384Zarządzenie Nr 85/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie utworzenia Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych 10.08.2020 - 10:27
1831UCHWAŁA Nr 1014 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Jana KWIATKOWSKIEGO 10.08.2020 - 10:28
884Nr 48/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw kształcenia 10.08.2020 - 10:28
2315Nr 552 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Katarzyny BOJARUNIEC10.08.2020 - 10:28
270Nr 113/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania...10.08.2020 - 10:28
3508Nr 18/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia Zasad postępowania z przesyłkami wychodzącymi z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.08.2020 - 10:28
1116Nr 9 z dnia 24 września 1999 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego profesora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego10.08.2020 - 10:28
1872Nr 269 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zmiany w Regulaminie studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.08.2020 - 10:29
24632Dział Obsługi Projektów Europejskich 10.08.2020 - 10:29
570Konkurs nr 2 na stanowisko doktoranta-stypendysty w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt (Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki10.08.2020 - 10:29
1615Nr 39 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku położnictwo dla studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym10.08.2020 - 10:29
4472Nr 108 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Uczelnię10.08.2020 - 10:30
3390Nr 350 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie opinii o przyznaniu odznaczeń państwowych10.08.2020 - 10:30
2178Nr 34/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie powołania redaktorów naczelnych czasopism naukowych10.08.2020 - 10:30
52 Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Żywienia Człowieka, Wydział Nauki o Żywności10.08.2020 - 10:31
293Nr 644 z dnia 31 stycznia 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 561 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia polska dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim10.08.2020 - 10:31

Łącznie 26499474 odwiedzin dla wszystkich podstron.