Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
4386Regulaminy studiów24.01.2020 - 11:02
4423Decyzja Nr 2 z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za pra­nie i konserwację odzieży roboczej22.01.2020 - 06:30
4433Harmonogram posiedzeń Rad Wydziału 24.01.2020 - 14:43
4448Podstawowe informacje o rekrutacji 200822.01.2020 - 19:47
4453Nr 187 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich i rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim 24.01.2020 - 15:17
4455Nr 31/2016 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia Procedury antymobbingowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.01.2020 - 02:18
4470200421.01.2020 - 23:24
4482Zarządzenie Nr 9/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Programu świadomej donacji zwłok25.01.2020 - 02:02
4495Nr 262 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia zakładu opieki zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie24.01.2020 - 21:58
4509UROCZYSTOŚĆ INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2008 / 200924.01.2020 - 00:33
4522Zarządzenie Nr 53/2009 Rektora z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskieg22.01.2020 - 21:45
4530Wydział Sztuki25.01.2020 - 03:32
4549Nr 83 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie24.01.2020 - 19:37
4553Nr 520 z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia Dobrych obyczajów i zasad etycznego postępowania pracowników i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie24.01.2020 - 21:53
4554Krajowe Programy Mobilności Studentów24.01.2020 - 04:57
4566Regulamin Sieci Komputerowej Administracji24.01.2020 - 11:39
4568Nr 80 z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych25.01.2020 - 01:02
4574Regulamin organizacyjny wydziału UWM24.01.2020 - 12:15
4591Nr 35/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad sporządzania i wydawania absolwentom świadectwa ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie22.01.2020 - 01:24
4616Centrum Badań Społecznych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie23.01.2020 - 14:45
4629Nr 82 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników oraz doktorantów za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych24.01.2020 - 14:43
4635Nr 241 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie22.01.2020 - 09:01
4647Nr 496 w Olsztynie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: biotechnologia, broker innowacji w przemyśle spożywczym,pedagogika specjalna, turystyka i rekreacja, wojskoznawstwo25.01.2020 - 03:20
4662Decyzja Nr 18 z dnia 31 października 2007 roku w sprawie: powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2007/2008.24.01.2020 - 20:53
4674200124.01.2020 - 17:21
4696Zarządzenie Nr 87/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia zasad wnoszenia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zaliczek z tytułu uczestnictwa w konferencjach, sympozjach it25.01.2020 - 03:40
4700Nr 23/2016 z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie23.01.2020 - 23:33
4701Nr 219 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat25.01.2020 - 02:23
4702Zarządzenie Nr 2/2009 Rektora z dnia 12 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany treści załącznika „Imienna lista wypłat za praktyki studentom ...” do Zarządzenia Nr 49 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie praktyk studenckich24.01.2020 - 17:02
4705Uchwały Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 200522.01.2020 - 01:19

Łącznie 24220590 odwiedzin dla wszystkich podstron.