Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
537Nr 83/2018 z dnia 22 października 2018 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Edukacja inkluzyjna” 27.05.2020 - 22:44
536Nr 95/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Wydziału Humanistycznego 29.05.2020 - 15:30
535Nr 495 z dnia 24 maja 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 368 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad opracowywania programów studiów26.05.2020 - 22:56
534Nr 79/2018 z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na funkcję kierownika Oddziału Klinicznego Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie29.05.2020 - 08:28
532Nr 469 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie upoważnienia Rektora do skorygowania podziału jednorazowych dodatków do wynagrodzeń z tytułu osiągnięcia dodatniego wyniku finansowego przez Wydział Prawa i Administracji w latach 2017 i 201829.05.2020 - 09:15
532Nr 533 z dnia 25 czerwca 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 450 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunków prowadzonych w Uczelni studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku...26.05.2020 - 22:32
531 Konkurs na stanowisko asystenta (badawczo-dydaktycznego) w Katedrze Histologii i Embriologii28.05.2020 - 02:30
531PROCEDURY29.05.2020 - 16:36
530Nr 483 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku mechanika i budowa maszyn dla poziomu studiów pierwszego stopnia - inżynierskich o profilu praktycznym26.05.2020 - 06:51
529Nr 453 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 672 z dnia 6 marca 2015 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w UWM28.05.2020 - 20:07
528Nr 77/2018 z dnia 28 września 2018 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pn. „Duchowość współczesna i jej wyzwania dla prezbitera”27.05.2020 - 13:12
528Nr 2/2019 z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie29.05.2020 - 05:52
528Nr 178/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 143/2019 z dnia 16 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach na okres do 31 grudnia 2021 r.29.05.2020 - 14:36
527Nr 95/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych27.05.2020 - 20:44
527Nr 101/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 427.05.2020 - 20:40
526Nr 90/2018 z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’ 29.05.2020 - 06:49
526Nr 142/2019 z dnia 16 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny językoznawstwo na okres do 31 grudnia 2021 r. 29.05.2020 - 14:36
526Nr 603 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie terminów posiedzeń zwyczajnych Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2019/202029.05.2020 - 16:43
524Nr 40/2019 z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie powołania Punktu Obsługi Kandydata 28.05.2020 - 10:53
524Nr 127/2019 z dnia 10 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny nauki biologiczne na okres do 31 grudnia 2021 r.29.05.2020 - 11:35
523Nr 44/2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie Statutu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego28.05.2020 - 19:34
523Nr 70/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie podziału kompetencji29.05.2020 - 12:07
522Nr 80/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 85/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. oraz w Decyzji Nr 94/2017 29.05.2020 - 14:57
522Nr 97/2018 z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej (ze zmianami)29.05.2020 - 10:49
521Nr 70/2018 z dnia 22 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji Bioetycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2018-202127.05.2020 - 06:55
521Nr 82/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 81/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Humanistycznym29.05.2020 - 14:52
521Ogłoszenie wyników konkursu na nazwę Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji 29.05.2020 - 14:05
520Nr 94/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie określenia harmonogramu śródrocznej rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2018/201927.05.2020 - 17:50
520Nr 26/2019 z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 17/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw29.05.2020 - 06:35
519UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI SPECJALISTĘ W GRUPIE PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH 28.05.2020 - 20:51

Łącznie 25764619 odwiedzin dla wszystkich podstron.