Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1847Nr 410 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Pawła POCZYCZYŃSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego04.08.2020 - 12:54
427Nr 545 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż pomieszczeń gospodarczych zlokalizowanych na działkach gruntu nr 295/28 i 284/15, obręb 8 Leginy gm. Reszel...04.08.2020 - 12:54
1983Nr 78/2015 z dnia 16 października 2015 roku w sprawie przyznania jednorazowego zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego pracownikom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wykazującym aktywność naukową w aplikowaniu i realizacji projektów badawczych04.08.2020 - 12:55
5866NR 44/2020 z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2020 z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zmian w funkcjonowaniu Uczelni w warunkach stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 04.08.2020 - 12:55
2469Nr 353 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 04.08.2020 - 12:55
1652Nr 115/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad współpracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawców, których pracownicy wykonują prace na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i ustanowienia koordynatora04.08.2020 - 12:56
21202Regulamin Pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.08.2020 - 12:56
1620Nr 2/2015 z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji04.08.2020 - 12:57
3043Zarządzenie Nr 37/2009 Rektora z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Prawo europejskie”04.08.2020 - 12:57
369Nr 659 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do odznaczeń państwowych04.08.2020 - 12:57
83Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Instytucie Filozofii 04.08.2020 - 12:57
1323Nr 70/2014 z dnia 24 września 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro” realizowanych na Wydziale Nauk Ekonomicznych04.08.2020 - 12:57
902Nr 34/2020 z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 04.08.2020 - 12:57
1188Nr 48 z dnia 26 stycznia 2001 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 200104.08.2020 - 12:57
2543Nr 372 z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Tomasza STRZEŻKA04.08.2020 - 12:58
2436Nr 310 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym nr 152 m. Olsztyn04.08.2020 - 12:58
347Nr 5/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Lokalnych Zawodów Symulacji Medycznej „OlSim” w ramach projektu nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie” 04.08.2020 - 12:58
3268Nr 825 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.08.2020 - 12:58
2365Nr 141 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Permskim Narodowym Badawczym Uniwersytetem Politechnicznym, Rosja04.08.2020 - 12:58
2443Nr 195 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Narodowym Uniwersytetem Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy, Ukraina04.08.2020 - 12:58
1889Nr 418 z dnia 24 stycznia 2014 roku uchylająca Uchwałę Nr 20 z dnia 21 września 2012 roku04.08.2020 - 12:59
2438Nr 288 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum w celu wspólnej realizacji projektu pt.: „Innowacyjna strategia diagnostyki, profilaktyki, aduwantowej terapii..."04.08.2020 - 12:59
283Nr 644 z dnia 31 stycznia 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 561 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia polska dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim04.08.2020 - 13:00
314Nr 5/2020 z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw przekazania obowiązków Kanclerza 04.08.2020 - 13:00
2455Nr 74 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zaopiniowania likwidacji Wydziału Studiów Technicznych i Pedagogicznych z siedzibą w Ełku 04.08.2020 - 13:01
2205Decyzja Nr 48/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 45/2008 z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Rady Archiwalnej na kadencję 2008-201204.08.2020 - 13:01
1502Nr 908 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Olsztynie przy ul. Prof. Grzegorza Nowaka04.08.2020 - 13:02
2968Nr 629 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę praw własności nieruchomości położonych w Ornecie04.08.2020 - 13:02
18806Wnioski o zaliczkę 04.08.2020 - 13:02
1268Nr 52 z dnia 6 kwietnia 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy naukowej z Państwowym Uniwersytetem im. A.S. Puszkina w Brześciu04.08.2020 - 13:02

Łącznie 26448643 odwiedzin dla wszystkich podstron.