Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1350Nr 38/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe zrealizowane na odpłatnych studiach anglojęzycznych na kierunku lekarskim, w roku akademickim 2015/201629.03.2020 - 00:28
2129Nr 269 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Przemysława DĄBROWSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego29.03.2020 - 00:28
7897Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów29.03.2020 - 00:28
306Nr 163/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny29.03.2020 - 00:28
1222Nr 32 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie osobowej29.03.2020 - 00:28
1248Nr 31 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie osobowej29.03.2020 - 00:28
1543Nr 33/2017 z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie wynagradzania członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, Wydziałowych Zespołów Rekrutacyjnych, Komisji Egzaminacyjnych oraz pracowników Punktu Obsługi Kandydata...29.03.2020 - 00:28
2407IV edycja Programu Team29.03.2020 - 00:29
1303Nr 30 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-202029.03.2020 - 00:29
1423Nr 29 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie składu Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-202029.03.2020 - 00:29
23394Dział Gospodarki Nieruchomościami29.03.2020 - 00:29
1350Nr 28 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie Regulaminu Pracy Senackiej Komisji do spraw Kadrowych na kadencję 2016-2020 29.03.2020 - 00:29
2151Nr 555 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Olsztynie 29.03.2020 - 00:29
25968Związek Nauczycielstwa Polskiego w UWM29.03.2020 - 00:29
181Nr 101/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa29.03.2020 - 00:29
2264Nr 813 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Miastem Olsztyn29.03.2020 - 00:29
2134Nr 25/2014 z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie wynagradzania członków komisji za przeprowadzanie egzaminów doktorskich29.03.2020 - 00:29
1295Nr 27 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2015/201629.03.2020 - 00:29
1720Nr 97/2014 z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń29.03.2020 - 00:29
1720Nr 619 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie osobowej29.03.2020 - 00:29
2103Nr 194 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Litewskim Instytutem Ogrodnictwa w Babtai, Litwa29.03.2020 - 00:29
1301Nr 26 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za 2016 rok29.03.2020 - 00:29
1935UCHWAŁA Nr 870 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2011 rok29.03.2020 - 00:29
348Nr 536 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Menedżer jakości”29.03.2020 - 00:29
5608Nr 10/2018 z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie29.03.2020 - 00:29
2241Nr 25 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie29.03.2020 - 00:29
1296Nr 24 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aneksu do Porozumienia o współpracy z Faculty of Fisheries Sciences, Hokkaido University, Japonia29.03.2020 - 00:29
83217REKTOR prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI29.03.2020 - 00:29
1299Nr 23 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Instytutem Zoologii im. I. I. Szmalhauzena Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie, Ukraina29.03.2020 - 00:29
1258Nr 21 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aneksu do Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Aldo Moro w Bari, Włochy29.03.2020 - 00:29

Łącznie 24966422 odwiedzin dla wszystkich podstron.