Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2198Nr 122 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. szt. plast. Stanisława ANDRZEJEWSKIEGO10.08.2020 - 00:31
1432Nr 23/2015 z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie wzoru umowy o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach szkoleń 10.08.2020 - 00:31
569Nr 97/2018 z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej (ze zmianami)10.08.2020 - 00:31
2260Nr 704 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony10.08.2020 - 00:32
1940Decyzja Nr 26/2009 Rektora z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany składu zespołu zarządzającego projektem nr UDA-POKL.02.01.01-00-783/08, pt. „Wzmocnienie potencjału przedsiębiorstw poprzez realizac10.08.2020 - 00:32
2246Nr 32/2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany w Decyzji Nr 81/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Rady Nadzorującej Centrum Innowacji i Transferu Technologii na kadencję 2012-201710.08.2020 - 00:32
4414Nr 51 z dnia 24 października 2008 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki10.08.2020 - 00:32
1935Nr 28/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany organizacyjnej na Wydziale Nauk Medycznych10.08.2020 - 00:33
1295Nr 126 z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie powołania Muzeum Uniwersyteckiego10.08.2020 - 00:33
709Nr 425 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 4 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2016-202010.08.2020 - 00:34
643Nr 435 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. inż. Andrzeja SEWERYNA na członka Rady Doskonałości Naukowej10.08.2020 - 00:34
2186Decyzja Nr 50/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2011/2012 za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magis10.08.2020 - 00:35
436Konkurs na stanowisko adiunkta (pracownika badawczo-dydaktycznego) w Katedrze Patofizjologii 10.08.2020 - 00:37
852Nr 2/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.03.00-00-M141/16 pn. „Międzynarodowy Program Kształcenia na specjalności Geod10.08.2020 - 00:37
1255Nr 121 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie osobowej10.08.2020 - 00:38
219Nr 678 z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego złożonego w dniu 6 marca 2020 roku przez Andrzeja Adamowicza - Przewodniczącego NZZP UWM w Olsztynie „Prawda"10.08.2020 - 00:39
3646Nr 312 z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie przyznania Złotego i Srebrnego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.08.2020 - 00:39
103JANUSZ STRYCHALSKI10.08.2020 - 00:40
1570Oświadczenie wykonawcy umowy zlecenie/umowy o dzieło dla celów podatkowych i ubezpieczniowych10.08.2020 - 00:40
1547Nr 108/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Technika z elementami plastyki w zreformowanej szkole” realizowanych na Wydziale Sztuki10.08.2020 - 00:40
1322Nr 25/2017 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 61/2016 z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie zasad realizacji praktyk studenckich w roku akademickim 2016/201710.08.2020 - 00:40
2156Nr 656 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do odznaczeń państwowych10.08.2020 - 00:40
2368Nr 597 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Marka MARKSA10.08.2020 - 00:40
2311Pracownik Naukowy UWM Wydział Nauk Medycznych10.08.2020 - 00:40
2135Nr 655 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie osobowej10.08.2020 - 00:40
2323Nr 669 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony10.08.2020 - 00:41
760Nr 16/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania procedury oraz kryteriów oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 10.08.2020 - 00:41
47Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Okulistyki w grupie pracowników dydaktycznych10.08.2020 - 00:41
1334Nr 110 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów dziennych w Uniwersytecie w 2004 roku10.08.2020 - 00:41
1711Nr 417 z dnia 24 stycznia 2014 roku uchylająca Uchwałę Nr 19 z dnia 21 września 2012 roku10.08.2020 - 00:43

Łącznie 26495719 odwiedzin dla wszystkich podstron.