Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
813Nr 40/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 81/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Humanistycznym26.01.2021 - 12:28
812Nr 445 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Tomaszkowie, gm. Stawiguda27.01.2021 - 13:43
811Nr 438 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. Bogusława ŚLIWERSKIEGO na członka Rady Doskonałości Naukowej26.01.2021 - 10:17
811Nr 39/2019 z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim26.01.2021 - 11:40
810Nr 376 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2019 roku27.01.2021 - 16:10
810Nr 15/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania procedury oraz kryteriów oceny nauczycieli akademickich oraz osób pełniących funkcje kierownicze na Uni27.01.2021 - 23:47
810Nr 56/2019 z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie26.01.2021 - 12:25
809Nr 31 z dnia 7 lipca 2000 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu26.01.2021 - 14:16
809Nr 349 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie osobowej26.01.2021 - 10:20
808Nr 73/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych26.01.2021 - 11:39
808UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PORZĄDKOWĄ W UNIWERSYTECKIM DOMU ROTACYJNYM 26.01.2021 - 14:08
807Nr 64/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w Regulaminie Komisji ds. Etyki Badań Naukowych26.01.2021 - 11:43
807Nr 435 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. inż. Andrzeja SEWERYNA na członka Rady Doskonałości Naukowej27.01.2021 - 17:48
804Nr 52/2018 z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Impresariat artystyczny” 27.01.2021 - 17:45
804Nr 75/2018 z dnia 26 września 2018 roku zmieniające Zarządzenie Nr 82/2017 z dnia 18 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie26.01.2021 - 11:43
803Nr 75/2018 z dnia 31 października 2018 roku w sprawie harmonogramu działań objętych Uchwałą Nr 344 Senatu z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zadań Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do realizacji w roku akademickim 2018/201926.01.2021 - 12:27
803Nr 22/2019 z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 3/2019 z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Rektora ds. wdrożenia w UWM w Olsztynie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym...26.01.2021 - 12:26
802Nr 58/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmian w składzie Komisji Bioetycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2015-201826.01.2021 - 12:28
802Nr 453 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 672 z dnia 6 marca 2015 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w UWM26.01.2021 - 11:56
801Nr 283 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2018 roku, kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie naukowej nauki o polityce27.01.2021 - 02:39
801Nr 43/2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zasad używania sztandaru w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie26.01.2021 - 11:43
800Zebranie Uczelnianiego Kolegium Elektorów w celu wyboru nowego Prorektora ds. kadr27.01.2021 - 09:03
800Nr 8/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Zwalczanie wybranych kategorii przestępstw w Polsce”26.01.2021 - 11:41
800Nr 7/2019 z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany w Decyzji Nr 98/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie powołania wydziałowe26.01.2021 - 12:26
800Nr 14/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania minimalnych wymagań przy zatrudnianiu i awansowaniu nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach na wydziałach oraz w jednostkach ogólnouczelnianych26.01.2021 - 12:26
799Nr 456 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku inżynieria przetwórstwa żywności dla poziomu studiów pierwszego stopnia – inżynierskich o profilu ogólnoakademickim26.01.2021 - 10:16
798Nr 30/2019 z dnia 25 marca 2019 roku zmieniająca Decyzja Nr 23/2019 z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 6/2014 z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie powołania Zespołu opiniującego operaty rybackie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim...26.01.2021 - 12:26
796Nr 38/2019 z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu 27.01.2021 - 16:34
796KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 marca 2020 r. 27.01.2021 - 05:11
795Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie ”Wpływ technologii płotków i obróbki sous-vide na ekspresję czynników wirulencji i genów oporności na antybiotyki u Listeria monocytogenes i Enterococcus sp."26.01.2021 - 14:09

Łącznie 28210857 odwiedzin dla wszystkich podstron.