Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
285Nr 33/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn.„Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 7 Programy stażowe dla studentów WKŚiR, WNoŚ i W13.11.2019 - 19:52
281Nr 465 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie (likwidację) środków trwałych 13.11.2019 - 09:23
280Nr 460 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku zootechnika dla poziomu studiów pierwszego stopnia – inżynierskich o profilu ogólnoakademickim13.11.2019 - 09:23
280Nr 484 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku zootechnika dla poziomu studiów pierwszego stopnia - inżynierskich o profilu praktycznym13.11.2019 - 09:21
279Nr 26/2019 z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 17/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw13.11.2019 - 15:17
278sprawozdanie finansowe Uczelni za rok 201512.11.2019 - 17:55
275Nr 111/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych oraz na studiach doktoranckich dla osób rozpoczynających naukę....13.11.2019 - 23:05
275Nr 4/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Administracja i zarządzanie w administracji”13.11.2019 - 13:31
273Nr 31/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu nr POWR.03.01.00-00-T143/18, pt. „SHOWBIZ – Show Us Your Business! Program UWM w Olsztynie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości uczniów”13.11.2019 - 15:17
273Nr 477 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku mechanika i budowa maszyn dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim13.11.2019 - 09:22
271Nr 20/2019 z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie likwidacji Międzywydziałowego Ośrodka Edukacyjnego13.11.2019 - 21:50
271Nr 482 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku technologia żywności i żywienie człowieka dla poziomu studiów pierwszego stopnia - inżynierskich o profilu praktycznym13.11.2019 - 22:40
270Nr 495 z dnia 24 maja 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 368 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad opracowywania programów studiów13.11.2019 - 15:57
269Nr 8/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych”13.11.2019 - 13:31
269Nr 466 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie prac przygotowawczych dotyczących zadania inwestycyjnego obejmującego budowę i wyposażenie Kliniki Weterynaryjnej Zwierząt Towarzyszących Wydziału Medycyny Weterynaryjnej13.11.2019 - 19:36
264Nr 29/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Terapie biologiczne”13.11.2019 - 13:30
263Nr 52/2019 z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie13.11.2019 - 18:36
263Nr 594 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych13.11.2019 - 15:14
261Nr 448 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 294 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku Domu Studenta Nr 1...13.11.2019 - 19:48
261Nr 458 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku mechatronika dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim13.11.2019 - 09:23
261Nr 483 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku mechanika i budowa maszyn dla poziomu studiów pierwszego stopnia - inżynierskich o profilu praktycznym13.11.2019 - 10:59
260Nr 5/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Zamówienia publiczne i podatki pośrednie”13.11.2019 - 13:31
260Nr 10/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w jednostkach sektora publicznego”13.11.2019 - 13:31
260Nr 19/2019 z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie wskazania osób zarządzających środkami wydzielonymi z subwencji w ramach podziału pierwotnego13.11.2019 - 15:18
260Nr 50/2019 z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat za odpłatne usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, w ramach studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz...13.11.2019 - 17:00
259Konkurs na dyrektora Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji w Olsztynie13.11.2019 - 21:14
258 NR 492 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie poprawek do projektu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 13.11.2019 - 16:08
258DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Pedagogiki Opiekuńczej 13.11.2019 - 15:26
257Nr 22/2019 z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu Lokalnych Zawodów Symulacji Medycznej „OlSim” w ramach projektu nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie”13.11.2019 - 13:30
257Nr 461 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku ekonomia dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym13.11.2019 - 09:23

Łącznie 23438543 odwiedzin dla wszystkich podstron.