Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2891Nr 215 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Oleha MASLIENNIKOVA10.08.2020 - 00:13
2757Nr 78 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie zadań Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do realizacji w 2017 roku10.08.2020 - 00:13
4310Nr 355 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia10.08.2020 - 00:13
2024Nr 360 z dnia 20 grudnia 2013 roku uchylająca Uchwałę Nr 21 z dnia 21 września 2012 roku 10.08.2020 - 00:13
3064Decyzja Nr 23/2008 Rektora z dnia 9 października 2008 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów na kadencję 2008-201210.08.2020 - 00:13
661Nr 514 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie podziału pierwotnego subwencji na rok 201910.08.2020 - 00:13
555Nr 523 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy Bartąskiej w Olsztynie10.08.2020 - 00:14
3132Nr 31 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej przez jednoosobowy organ Uniwersytetu lub jego zastępcę10.08.2020 - 00:14
692Nr 441 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. Aleksandra KIKLEWICZA na członka Rady Doskonałości Naukowej10.08.2020 - 00:14
361Nr 580 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Gospodarka nieruchomościami i podstawy geodezji”10.08.2020 - 00:14
2997Nr 99 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie likwidacji Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Braniewie10.08.2020 - 00:14
687Nr 452 w Olsztynie z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie powołania składu Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję do 31 grudnia 2020 r.10.08.2020 - 00:15
4908Nr 520 z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia Dobrych obyczajów i zasad etycznego postępowania pracowników i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.08.2020 - 00:15
2885Nr 63 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji prof. dr. hab. Andrzeja Misiuka10.08.2020 - 00:15
1391Nr 92/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 114/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie Regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie10.08.2020 - 00:15
1338Nr 3 z dnia 2 września 2002 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr hab. Stanisławie Stokłosowej10.08.2020 - 00:15
194Nr 42/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie przedłużenia terminu wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne 10.08.2020 - 00:16
1971Nr 445 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia, w ramach stosunku pracy10.08.2020 - 00:16
2356Nr 521 z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Andrzeja POMIANOWSKIEGO10.08.2020 - 00:16
706Nr 442 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. Zbigniewa CHOJNOWSKIEGO na członka Rady Doskonałości Naukowej10.08.2020 - 00:16
3025Nr 651 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 584 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia podstawowych wskaźników ekonomicznych na rok budżetowy 201110.08.2020 - 00:16
5848Nr 219 z dnia 21 września 2007 roku w sprawie wynagradzania pracowników uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych10.08.2020 - 00:17
1930konkurs na stanowisko specjalisty ds. praktyk10.08.2020 - 00:17
1906Nr 14/2013 z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Programu Stypendialnego dla Studentów i Studentek Kierunku Zamawianego Ochrona Środowiska10.08.2020 - 00:17
339Nr 6/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie"10.08.2020 - 00:17
485Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Socjologii10.08.2020 - 00:18
3087Nr 89 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przekazanie prawa użytkowania wieczystego/własności gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym nr 118 m. Olsztyn10.08.2020 - 00:18
1326Nr 90 z dnia 26 września 2003 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Ochrony Środowiska i Rybactwa10.08.2020 - 00:19
609Nr 495 z dnia 24 maja 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 368 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad opracowywania programów studiów10.08.2020 - 00:19
49Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko badawczo-dydaktyczne) w Katedrze Pielęgniarstwa – dyscyplina nauki o zdrowiu10.08.2020 - 00:19

Łącznie 26495669 odwiedzin dla wszystkich podstron.