Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
7358Opłaty za usługi edukacyjne22.10.2020 - 12:45
2527Nr 532 z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie kandydatury do tytułu Osobowość Roku Warmii i Mazur 201022.10.2020 - 12:45
127Nr 123/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauki o Żywności22.10.2020 - 12:45
2566Nr 499 z dnia 22 października 2010 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki „Polskie Radio – Spółka Akcyjna w Warszawie” 22.10.2020 - 12:45
725Nr 28/2019 z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 15/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania procedury oraz kryteriów oceny nauczycieli akademickich oraz osób pełniących funkcje kierownicze...22.10.2020 - 12:46
2128Nr 831 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania przystąpienia do Klastra Instytut Kliniczno-Badawczy22.10.2020 - 12:47
3526Nr 183 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w obr. ew. nr 152 m. Olsztyn22.10.2020 - 12:48
8075Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzibą w Bałdach22.10.2020 - 12:48
3587Nr 551 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 958 z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 12:48
648Nr 137/2019 z dnia 14 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny nauki medyczne na okres do 31 grudnia 2021 r.22.10.2020 - 12:48
1481Nr 47/2014 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji 22.10.2020 - 12:49
2871Nr 262 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2012/201322.10.2020 - 12:49
2684Nr 583 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie przydziału środków na działalność studencką oraz współpracę międzynarodową w 2011 roku22.10.2020 - 12:49
4560Konkurs na nazwę Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 12:49
1989Nr 594 z dnia 28 października 2014 roku w sprawie osobowej22.10.2020 - 12:50
2312Nr 388 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych na 2014 rok22.10.2020 - 12:50
2361Nr 15/2013 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za wydanie oryginału wraz z odpisem, odpisu w języku angielskim albo duplikatu dyplomu od osób, którym nadano stopień doktora lub doktora habilitowanego w UWM w Olsztynie22.10.2020 - 12:50
448Nr 565 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku matematyka dla poziomu studiów pierwszego stopnia – licencjackich o profilu ogólnoakademickim22.10.2020 - 12:51
3802Nr 167 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nadanie Sali Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych imienia Profesora Bohdana Wilamowskiego22.10.2020 - 12:52
3307Nr 80 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa profesorowi Władysławowi BARTOSZEWSKIEMU22.10.2020 - 12:52
5069Nr 82 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników oraz doktorantów za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych22.10.2020 - 12:52
6535Regulamin Uczelnianej Sieci Komputerowej22.10.2020 - 12:52
7325Nr 27/2019 z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 12:53
2052UCHWAŁA Nr 921 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Marka GOLASIŃSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego 22.10.2020 - 12:53
1087Nr 337 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 108 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Uczelnię (ze zm.)22.10.2020 - 12:53
1798Nr 118 z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof.zw.dr.hab. Stanisławowi Wężykowi22.10.2020 - 12:54
2423Nr 16/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 12:54
2324Nr 286 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM umowy konsorcjum w celu wspólnej realizacji projektu pt.: „Wykorzystanie potencjału regeneracyjnego mezenchymalnych komórek macierzystych”.22.10.2020 - 12:55
3114Zarządzenie Nr 38/2009 Rektora z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Samorząd terytorialny”22.10.2020 - 12:55
2129Nr 654 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie osobowej22.10.2020 - 12:55

Łącznie 27295187 odwiedzin dla wszystkich podstron.