Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3398Nr 171 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na I rok studiów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2007/200812.08.2020 - 11:00
3398Nr 122 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie Akademickiego Centrum Mediów i Promocji11.08.2020 - 15:11
3398Nr 160 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego wraz z prawem współużytkowania wieczystego gruntu – Zajączki 12/3, gmina Ostróda12.08.2020 - 10:29
3399Nr 593 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie opinii o przyznaniu Medalu Komisji Edukacji Narodowej12.08.2020 - 05:35
3399 w roku akademickim 2011/201211.08.2020 - 15:01
3403Nr 227 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Riazańską Państwową Akademią Medyczną im. dr I.P. Pawłowa (RiazGMU), Rosja 12.08.2020 - 09:23
3406Nr 301 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2008/200909.08.2020 - 11:10
3408Nr 152 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2010 roku11.08.2020 - 08:12
3408Zarządzenie Nr 65/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 września 2010 roku w sprawie zmiany zakładowego planu kont — ZPK 11.08.2020 - 23:55
3408Nr 550 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na lata 2010-2020”10.08.2020 - 02:04
3412ZARZĄDZENIE NR 24 z dnia 22 września 2006 roku w sprawie: wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2006/2007 za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej.11.08.2020 - 11:51
3413Nr 661 z dnia 30 stycznia 2015 roku zmieniająca Uchwałę Nr 716 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu dotyczącego zasad ochrony i komercjalizacji dóbr niematerialnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie”11.08.2020 - 20:56
3414Godziny rektorskie 18 kwietnia 200812.08.2020 - 07:04
3416Grunty własne 2005/200612.08.2020 - 10:20
3417Zarządzenie nr 34 z dnia 31 października 2006 r. w sprawie: określenia standardów nauczania na studiach doktoranckich realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.12.08.2020 - 04:36
3420Nr 213 z dnia 21 września 2007 r. zmieniająca zasady i tryb przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych w 2008 roku kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej i nowej matury”11.08.2020 - 22:19
3422Nr 475 z dnia 24 września 2010 roku w sprawie Regulaminu pracy Senatu11.08.2020 - 14:03
3423Nr 214 z dnia 21 września 2007 r. zmieniająca zasady i tryb przyjmowania na I rok studiów niestacjonarnych w 2008 roku kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej i nowej matury”11.08.2020 - 16:24
3431Nr 103 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum naukowego w celu wspólnej realizacji projektu pt.: „Modele zarządzania zintegrowaną rehabilitacją dzieci..."11.08.2020 - 17:13
3432Nr 297 z dnia 27 listopada 2009 roku zmieniająca Uchwałę Nr 91 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zaopiniowania zadań inwestycyjnych do realizacji w 2009 roku11.08.2020 - 07:54
3437Zarządzenie Nr 14 z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie w roku akademickim 2007/2008.10.08.2020 - 07:17
3437Nr 657 z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania podpisania przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Listu Intencyjnego z Fundacją Bałtycką Eko-Energetyka w celu powołania Klastra NATURALNA ENERGIA11.08.2020 - 23:47
3437wybory do Kolegium Elektorów nauczycieli akademickich w jednostekach ogólnouczelnianych i międzywydziałowych11.08.2020 - 14:22
3439Zarządzenie Nr 13 Zarządzenie Nr 13 w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych w zakresie „Filozoficzno-etyczne” na „Filozofia i etyka”.11.08.2020 - 08:44
3440Nr 447 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie ponownego zatrudnienia na stanowisku profesora 12.08.2020 - 02:27
3441Nr 183 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w obr. ew. nr 152 m. Olsztyn11.08.2020 - 16:35
3441Nr 56 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w latach 2012-2020”12.08.2020 - 10:14
3442Nr 83 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Adama LECKO12.08.2020 - 04:13
3442Nr 53/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 114/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie Regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie12.08.2020 - 07:29
3446Nr 87 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie kandydatury do tytułu Osobowość Roku Warmii i Mazur11.08.2020 - 14:30

Łącznie 26517870 odwiedzin dla wszystkich podstron.