Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
872Nr 50/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu nr WND-POWR.03.02.00-00-I034/16-01, pt. „Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Biogospodarka” współfinansowanego przez Unię Europejską...18.04.2021 - 17:52
287Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Instytucie Literaturoznawstwa (Katedra Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych) 18.04.2021 - 17:52
3101INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKA PRACOWNIKÓW TECHNICZNYCH PŁYWALNI18.04.2021 - 17:52
65633słownik skrótów18.04.2021 - 17:52
563NR 712 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Jerzemu WILKINOWI, dr.h.c. mult., czł. rzecz. PAN18.04.2021 - 17:52
1516Nr 22 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z National Ilan University, Tajwan18.04.2021 - 17:53
2825Nr 36/2014 z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie wdrożenia wydziałowych planów finansowych18.04.2021 - 17:53
1540Nr 248 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy al. Obrońców Tobruku 3 w Olsztynie18.04.2021 - 17:53
1866Stwierdzenie nieważności postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie18.04.2021 - 17:54
6392Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego18.04.2021 - 17:54
599Nr 583 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Zarządzania zasobami ludzkimi”18.04.2021 - 17:54
2698Nr 503 z dnia 22 października 2010 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki „Polskie Radio – Spółka Akcyjna w Olsztynie”18.04.2021 - 17:54
2915UCHWAŁA Nr 993 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Adaptacja sali nr 2 w budynku przy ul. Oczapowskiego 4 na pracownię komputerową Wydziału Nauk E18.04.2021 - 17:54
3739Terminy posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji 2016/201718.04.2021 - 17:54
3724Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2012 rok18.04.2021 - 17:55
1834Nr 855 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 958 z dnia 22 czerwca 2012 rokuw sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.04.2021 - 17:55
1261Nr 25 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wprowadzenie do planu inwestycji pod nazwą Uniwersytecka Biblioteka Środowiskowa w Olsztynie18.04.2021 - 17:55
3224Nr 570 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. inż. Jana MICIŃSKIEGO18.04.2021 - 17:55
1287Nr 27/2015 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko kierownika Oddziału Klinicznego Medycyny Ratunkowej Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.04.2021 - 17:55
1418Nr 82 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszytnie z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w miejscowości Lipowo, gmina Ostróda 18.04.2021 - 17:56
2302Nr 99/2016 z dnia 21 października 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.04.2021 - 17:56
561Nr 125/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej18.04.2021 - 17:56
902Nr 423 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 6 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2016-2020 18.04.2021 - 17:56
797Nr 472 z dnia 26 kwietnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 699 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja i cyfryzacja, analiza i kreowanie trendów, gospodarowanie...18.04.2021 - 17:56
1261Konkurs na stanowisko wykładowcy w Katedrze Pediatrii Klinicznej18.04.2021 - 17:56
860Nr 59/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na funkcję kierownika Kliniki Neurologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 18.04.2021 - 17:56
12099Nr 736 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat18.04.2021 - 17:56
409Nr 667 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia angielska dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim18.04.2021 - 17:57
3624Nr 543 z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych w obrębach ewidencyjnych Dorotowo i Tomaszkowo, gmina Stawiguda18.04.2021 - 17:57
387Nr 103/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych z zakresu: „Administracja”18.04.2021 - 17:57

Łącznie 28946444 odwiedzin dla wszystkich podstron.