Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3356Decyzja Nr 17/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia liczby stypendiów doktoranckich na I roku stacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim 2011/201208.08.2020 - 01:34
3356Nr 114/2014 z dnia 4 grudnia roku w sprawie Regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie08.08.2020 - 15:27
3358Placówki usługowo-handlowe10.08.2020 - 12:13
3358Zarządzenie Nr 66/2009 Rektora w Olsztynie z dnia 26 października 2009 roku w sprawie komisji bezpieczeństwa i higieny pracy10.08.2020 - 09:36
3359Nr 243 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM umowy konsorcjum na przygotowanie i realizację projektu badawczego „Scientific basis for integrated assessment of rivers..."10.08.2020 - 06:05
3359Nr 102/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu stypendialnego „Studiuj informatykę na UWM” 10.08.2020 - 11:01
3360Zarządzenie Nr 44/2009 Rektora z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie zmiany zakładowego planu kont – ZPK10.08.2020 - 09:46
3361Wartość budynków i budowli 2005/200608.08.2020 - 11:09
3369Protokół nr 31 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 lipca 2008 r.07.08.2020 - 20:34
3370Nr 13/2016 z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych10.08.2020 - 04:28
3374200410.08.2020 - 03:34
3375Nr 90 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia podstawowych wskaźników ekonomicznych na rok budżetowy 200909.08.2020 - 18:10
3375Nr 225 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednostki międzywydziałowej - Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych09.08.2020 - 22:24
3377Nr 543 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie funduszu motywacyjnego nauczycieli akademickich 09.08.2020 - 22:21
3378Nr 208 z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie utworzenia Wydziału Nauk Medycznych08.08.2020 - 14:21
3378Nr 194 z dnia 29.06 .2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w obr. ew. 11810.08.2020 - 10:41
3380Nr 192 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zmiany do Uchwały Nr 103 Senatu UWM z dnia 1 września 2006 roku w sprawie trybu udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim09.08.2020 - 16:13
3383Nr 296 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie powołania nowych specjalności oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie10.08.2020 - 09:24
3384Zarządzenie Nr 16 z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie regulaminu publikowania informacji w BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 10.08.2020 - 05:39
3385Nr 151 Senatu z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2010 r.10.08.2020 - 10:43
3389Nr 157 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Profesorowi Władysławowi BARTOSZEWSKIEMU09.08.2020 - 14:38
3390Nr 350 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie opinii o przyznaniu odznaczeń państwowych10.08.2020 - 10:30
3390Nr 48/2011 z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie Instrukcji archiwalnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie09.08.2020 - 13:13
3390Nr 52/2013 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych10.08.2020 - 08:22
3391Nr 531 z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie racjonalizacji polityki zatrudnienia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie09.08.2020 - 17:03
3392Zarządzenie Nr 53/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia wzorów druków Zaświadczeń pedagogicznych potwierdzających przygotowanie pedagogiczne absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Ma09.08.2020 - 00:59
3392Zarządzenie Nr 81/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie struktury jednostek organizacyjnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie07.08.2020 - 05:51
3393Zarządzenie Nr 13/2009 Rektora z dnia 2 marca 2009 roku w sprawie organizacji stałego dyżuru na czas zagrożenia państwa i wojny10.08.2020 - 00:51
3394Nr 171 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na I rok studiów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2007/200810.08.2020 - 12:17
3394UCHWAŁA Nr 926 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie przyznania Złotego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsz09.08.2020 - 22:09

Łącznie 26498813 odwiedzin dla wszystkich podstron.