Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3223Decyzja Nr 2/2009 Rektora z dnia 12 stycznia 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej22.10.2020 - 02:39
3224Nr 136 z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie działalności gospodarczej przez prodziekanów: dr. Jana Damicza i dr. Radosława Wiśniewskiego22.10.2020 - 09:26
3224Zarządzenie Nr 29 z dnia 28 września 2007 roku w sprawie wydawania zaświadczeń.22.10.2020 - 02:02
3224Nr 5 z dnia 19 września 2008 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony22.10.2020 - 00:56
3225Nr 108/2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 91/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2012-201622.10.2020 - 01:39
3227Nr 187 z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie recenzji o kandydacie do tytułu doktora honoris causa22.10.2020 - 00:59
3228Nr 181 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów obr. ewid. nr 112 m. Olsztyn22.10.2020 - 03:10
3228Sprawozdanie finansowe za rok 200822.10.2020 - 02:41
3228Nr 42/2012 z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 13/2012 z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych22.10.2020 - 01:52
3229Nr 191 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntów położonych w obrębie ewi. nr 118 m. Olsztyn22.10.2020 - 00:59
3229Nr 209 z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie wprowadzenia na Wydziale Biologii zmian w strukturze organizacyjnej oraz w zakresie organizacji kształcenia22.10.2020 - 00:58
3229Nr 210 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Elżbiety WILKIEWICZ-WAWRO22.10.2020 - 00:52
3230Nr 683 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 181 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat22.10.2020 - 00:42
3232Nr 134 z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie zmian organizacyjnych w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Rusocinie22.10.2020 - 01:00
3232Nr 142 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2007 rok22.10.2020 - 01:00
3232Nr 102 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum naukowego w celu wspólnej realizacji projektu pt.: „Algorytmy sztucznej inteligencji w innowacyjnych modelach..."22.10.2020 - 05:20
3233Nr 196 z dnia 29.06.2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany prawa własności gruntów przy ul. Słonecznej na prawo własności gruntu położonego przy ul. Warszawskiej22.10.2020 - 16:04
3233Nr 148 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Minnesota Duluth, USA22.10.2020 - 01:00
3235Nr 76 z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2006/200722.10.2020 - 05:29
3235Nr 108 z dnia 1 września 2006 r. w sprawie modernizacji hali sportowej wraz z zespołem boisk sportowych22.10.2020 - 05:22
3236Nr 121 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki22.10.2020 - 13:47
3239Zarządzenie Nr 5 z dnia 4 marca 2008 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych.22.10.2020 - 02:01
3240Nr 84 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 200622.10.2020 - 01:01
3242Nr 105 z dnia 1 września 2006 roku w sprawie wyrażania zgody a dodatkowe zatrudnienie nauczyciela akademickiego u więcej niż jednego dodatkowego pracodawcy lub prowadzenie działalności gospodarczej łącznie z jednym dodatkowym zatrudnieniem22.10.2020 - 01:00
3242Decyzja Nr 33/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 września 2010 roku w sprawie wynagrodzenia za prowadzenie w roku akademickim 2010/2011 zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazur22.10.2020 - 02:37
3242Regulamin oceny nauczycieli akademickich 22.10.2020 - 14:28
3242Konkurs na stanowisko audytora wewnętrznego20.10.2020 - 10:25
3243Decyzja Nr 15 z dnia 1 października 2007 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji ds. przeglądu warunków pracy.22.10.2020 - 10:03
3243Terminarz i tematyka posiedzeń Rady WNŻ 2007/200822.10.2020 - 12:27
3243Nr 184 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Elżbiety GUJSKIEJ22.10.2020 - 00:52

Łącznie 27295318 odwiedzin dla wszystkich podstron.