Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3348Nr 319 z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację kształcenia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzk03.08.2020 - 03:56
3352Nr 102/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu stypendialnego „Studiuj informatykę na UWM” 04.08.2020 - 03:23
3352Nr 114/2014 z dnia 4 grudnia roku w sprawie Regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie02.08.2020 - 15:03
3353Zarządzenie Nr 44/2009 Rektora z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie zmiany zakładowego planu kont – ZPK02.08.2020 - 01:11
3354Decyzja Nr 17/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia liczby stypendiów doktoranckich na I roku stacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim 2011/201201.08.2020 - 12:39
3355Zarządzenie Nr 66/2009 Rektora w Olsztynie z dnia 26 października 2009 roku w sprawie komisji bezpieczeństwa i higieny pracy04.08.2020 - 00:54
3358Wartość budynków i budowli 2005/200604.08.2020 - 10:09
3364Protokół nr 31 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 lipca 2008 r.03.08.2020 - 20:28
3366Nr 225 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednostki międzywydziałowej - Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych03.08.2020 - 10:24
3366Nr 13/2016 z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych03.08.2020 - 04:49
3369200403.08.2020 - 07:57
3369Nr 90 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia podstawowych wskaźników ekonomicznych na rok budżetowy 200902.08.2020 - 20:42
3370Nr 543 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie funduszu motywacyjnego nauczycieli akademickich 04.08.2020 - 12:33
3372Nr 208 z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie utworzenia Wydziału Nauk Medycznych04.08.2020 - 02:10
3373Nr 194 z dnia 29.06 .2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w obr. ew. 11801.08.2020 - 21:37
3378Zarządzenie Nr 16 z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie regulaminu publikowania informacji w BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 03.08.2020 - 14:37
3378Nr 296 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie powołania nowych specjalności oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie04.08.2020 - 05:33
3379Nr 192 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zmiany do Uchwały Nr 103 Senatu UWM z dnia 1 września 2006 roku w sprawie trybu udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim04.08.2020 - 01:49
3381Nr 157 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Profesorowi Władysławowi BARTOSZEWSKIEMU02.08.2020 - 14:31
3381Nr 151 Senatu z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2010 r.04.08.2020 - 10:51
3381Nr 48/2011 z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie Instrukcji archiwalnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie03.08.2020 - 01:24
3382Nr 350 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie opinii o przyznaniu odznaczeń państwowych04.08.2020 - 11:59
3383Nr 160 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego wraz z prawem współużytkowania wieczystego gruntu – Zajączki 12/3, gmina Ostróda02.08.2020 - 15:54
3385Zarządzenie Nr 13/2009 Rektora z dnia 2 marca 2009 roku w sprawie organizacji stałego dyżuru na czas zagrożenia państwa i wojny04.08.2020 - 15:23
3385Nr 52/2013 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych04.08.2020 - 15:17
3386Nr 531 z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie racjonalizacji polityki zatrudnienia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie03.08.2020 - 05:39
3387Nr 171 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na I rok studiów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2007/200804.08.2020 - 12:09
3388Nr 55/2011 z dnia 15 września 2011 roku w sprawie ustalenia zasad postępowania w zakresie zapraszania i pobytu cudzoziemców w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie03.08.2020 - 12:14
3389Zarządzenie Nr 53/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia wzorów druków Zaświadczeń pedagogicznych potwierdzających przygotowanie pedagogiczne absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Ma04.08.2020 - 02:02
3389Zarządzenie Nr 81/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie struktury jednostek organizacyjnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie03.08.2020 - 22:00

Łącznie 26448190 odwiedzin dla wszystkich podstron.