Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
675Nr 478 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku technologia żywności i żywienie człowieka dla poziomu studiów pierwszego stopnia - inżynierskich o profilu ogólnoakademickim09.08.2020 - 23:26
675UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA KWESTURY10.08.2020 - 11:36
674Nr 11/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu Straży Uniwersyteckiej08.08.2020 - 18:14
673UWM W OLSZTYNIE ZATRUDNI PROGRAMISTĘ W BIURZE INFORMATYCZNEJ OBSŁUGI STUDIÓW 09.08.2020 - 22:42
673Nr 71/2018 z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 08.08.2020 - 05:48
673Nr 72/2018 z dnia 22 października 2018 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania treści Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszt09.08.2020 - 11:21
673Nr 423 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 6 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2016-2020 09.08.2020 - 20:52
672Nr 6/2019 z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany w Decyzji Nr 62/2016 z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałow10.08.2020 - 11:48
670Nr 477 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku mechanika i budowa maszyn dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim09.08.2020 - 22:02
670Nr 33/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn.„Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 7 Programy stażowe dla studentów WKŚiR, WNoŚ i W08.08.2020 - 19:17
670 Konkurs na stanowisko asystenta (badawczo-dydaktycznego) w Katedrze Histologii i Embriologii10.08.2020 - 06:48
669Nr 8/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Zwalczanie wybranych kategorii przestępstw w Polsce”08.08.2020 - 16:51
669Nr 433 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. Aleksego TRALLE na członka Rady Doskonałości Naukowej 07.08.2020 - 23:06
669Nr 22/2019 z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 3/2019 z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Rektora ds. wdrożenia w UWM w Olsztynie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym...10.08.2020 - 02:01
668Nr 431 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. inż. Mariana KWIETNIEWSKIEGO na członka Rady Doskonałości Naukowej10.08.2020 - 09:11
668DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII i BIOTECHNOLOGII UWM w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta naukowego (post-doc) w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt09.08.2020 - 22:49
668NR 44/2020 z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2020 z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zmian w funkcjonowaniu Uczelni w warunkach stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 09.08.2020 - 13:59
667Nr 411 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bałcynach, gm. Ostróda10.08.2020 - 03:22
667Nr 28/2019 z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 15/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania procedury oraz kryteriów oceny nauczycieli akademickich oraz osób pełniących funkcje kierownicze...09.08.2020 - 08:45
667Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie ”Wpływ technologii płotków i obróbki sous-vide na ekspresję czynników wirulencji i genów oporności na antybiotyki u Listeria monocytogenes i Enterococcus sp."08.08.2020 - 16:01
667Nr 39/2019 z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie ustalenia na 2019 rok kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.08.2020 - 07:20
667Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym10.08.2020 - 11:47
666Zebranie Uczelnianiego Kolegium Elektorów w celu wyboru nowego Prorektora ds. kadr10.08.2020 - 10:54
666Nr 367 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-202010.08.2020 - 11:41
666Nr 379 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 279 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie07.08.2020 - 22:38
666Nr 39/2019 z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim07.08.2020 - 19:48
665Nr 21/2019 z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie” 09.08.2020 - 16:58
664Nr 389 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 4 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do 10.08.2020 - 09:34
664Nr 446 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bartągu, gm. Stawiguda10.08.2020 - 04:13
663Nr 414 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bałcynach, gm. Ostróda08.08.2020 - 13:47

Łącznie 26498734 odwiedzin dla wszystkich podstron.