Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
180Nr 111/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych oraz na studiach doktoranckich dla osób rozpoczynających naukę....20.07.2019 - 03:06
180NR 493 z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie poprawek do projektu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.07.2019 - 17:27
179Nr 21/2019 z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie” 20.07.2019 - 14:10
178Nr 455 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filozofia dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim 20.07.2019 - 17:11
176Nr 29/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurski w Olsztynie19.07.2019 - 23:11
175Nr 32/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe realizowane w języku angielskim, w roku akademickim 2018/2019 19.07.2019 - 23:10
172Nr 4/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Administracja i zarządzanie w administracji”20.07.2019 - 19:53
172Nr 13/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Prawa i Administracji20.07.2019 - 11:38
171Nr 37/2019 z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim 20.07.2019 - 20:23
170Nr 452 w Olsztynie z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie powołania składu Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję do 31 grudnia 2020 r.20.07.2019 - 17:09
169Nr 8/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych”20.07.2019 - 19:48
169Nr 464 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa” 20.07.2019 - 17:13
168Nr 20/2019 z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie likwidacji Międzywydziałowego Ośrodka Edukacyjnego20.07.2019 - 19:56
167Nr 34/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu20.07.2019 - 09:54
166Nr 10/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w jednostkach sektora publicznego”20.07.2019 - 19:54
166Nr 465 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie (likwidację) środków trwałych 20.07.2019 - 17:13
165Nr 17/2019 z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 97/2014 z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie...20.07.2019 - 03:44
164Nr 23/2019 z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 6/2014 z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie powołania Zespołu opiniującego operaty rybackie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (ze zm.) 19.07.2019 - 23:12
164Nr 469 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie upoważnienia Rektora do skorygowania podziału jednorazowych dodatków do wynagrodzeń z tytułu osiągnięcia dodatniego wyniku finansowego przez Wydział Prawa i Administracji w latach 2017 i 201820.07.2019 - 17:14
163Nr 26/2019 z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 17/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw20.07.2019 - 09:47
163Nr 466 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie prac przygotowawczych dotyczących zadania inwestycyjnego obejmującego budowę i wyposażenie Kliniki Weterynaryjnej Zwierząt Towarzyszących Wydziału Medycyny Weterynaryjnej20.07.2019 - 17:13
163Nr 526 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 179 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie20.07.2019 - 17:30
159sprawozdanie finansowe Uczelni za rok 201520.07.2019 - 15:54
159Nr 39/2019 z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie ustalenia na 2019 rok kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.07.2019 - 23:06
158Nr 24/2019 z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 82/2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-2020 (ze zmianami)20.07.2019 - 00:24
157Nr 7/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych prowadzonych w języku angielskim w zakresie: ”Creating e-learning content and conducting classes using distance learning methods and techniques”20.07.2019 - 03:21
157Nr 31/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu nr POWR.03.01.00-00-T143/18, pt. „SHOWBIZ – Show Us Your Business! Program UWM w Olsztynie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości uczniów”19.07.2019 - 23:10
156Nr 5/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Zamówienia publiczne i podatki pośrednie”20.07.2019 - 03:20
156Nr 30/2019 z dnia 25 marca 2019 roku zmieniająca Decyzja Nr 23/2019 z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 6/2014 z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie powołania Zespołu opiniującego operaty rybackie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim...19.07.2019 - 23:10
156Nr 38/2019 z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu 20.07.2019 - 19:54

Łącznie 22214732 odwiedzin dla wszystkich podstron.