Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
427Nr 576 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie określenia zasad potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie29.03.2020 - 20:50
1258Nr 171 z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Państwową Akademią Technologii Żywności w Odessie, Ukraina29.03.2020 - 20:50
2251Nr 146 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Iwony KONOPKI na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego29.03.2020 - 20:50
1316Nr 151 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 64 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Konwentu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2016-202029.03.2020 - 20:50
1576Nr 629 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Instytutem Biologii i Immunologii Rozrodu „Acad. Kiryl Bratanow” Bułgarskiej Akademii Nauk29.03.2020 - 20:51
2220Nr 58/2011 z dnia 23 września 2011 r. w sprawie utworzenia Akademickiego Centrum Kultury i Promocji 29.03.2020 - 20:51
2678Nr 136 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych w jednostce ogólnouczelnianej Archiwum i Muzeum29.03.2020 - 20:51
34715Struktura Wydziału Nauk Medycznych29.03.2020 - 20:51
2301Nr 312 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa obiektu budowlanego przy ul. Warszawskiej 98 w Olsztynie na potrzeby Wydziału Prawa i Administracji” 29.03.2020 - 20:51
2288Nr 712 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie utworzenia interdyscyplinarnego kierunku studiów - inżynieria kosmiczna29.03.2020 - 20:52
983Nr 46/2016 z dnia 12 października 2016 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania treści Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie29.03.2020 - 20:53
2910Kryteria kwalifikacji na I rok studiów stacjonarnych29.03.2020 - 20:53
1162NR 219 z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie oceny parametrycznej 29.03.2020 - 20:53
3168Nr 12/2012 z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie Regulaminu organizacji staży w wiodących zagranicznych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych dla kadry dydaktycznej29.03.2020 - 20:53
2113Nr 144 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Małgorzaty JANKUN-WOŹNICKIEJ29.03.2020 - 20:54
7689Nr 62/2014 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w formie elektronicznej w systemie USOS w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie29.03.2020 - 20:54
1206Nr 868 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 157 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie29.03.2020 - 20:54
1228Nr 60/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie określenia wzoru kwestionariusza ankiety oraz procedury przeprowadzania badania jakości realizacji zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych, kursach dokształcających i szkoleniach29.03.2020 - 20:54
1234Nr 18 z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie zmian w Regulaminie studiów UWM w Olsztynie29.03.2020 - 20:54
18027Senacka Komisja do spraw Dydaktycznych29.03.2020 - 20:54
1492Nr 2/2015 z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji29.03.2020 - 20:55
2513Nr 24/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Usługi finansowe i bankowe w gospodarce rynkowej”29.03.2020 - 20:55
18794Skład osobowy Rady Wydziału Matematyki i Informatyki29.03.2020 - 20:55
2950Nr 634 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania programów studiów wyższych, w tym planów studiów, programów i planów studiów doktoranckich .....29.03.2020 - 20:55
1660Nr 567 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy w celu nawiązania współpracy i realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych, rozwojowych i dydaktycznych29.03.2020 - 20:55
1861Nr 29/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany organizacyjnej na Wydziale Teologii 29.03.2020 - 20:55
88Nr 650 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie rekomendacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa hali magazynowej wraz z placem manewrowym dla potrzeb bazy badawczej Katedry Drobiarstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ...29.03.2020 - 20:55
51Nr 672 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku lekarskiego dla poziomu studiów jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim29.03.2020 - 20:56
498Nr 388 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie powołania recenzentów do oceny zasadności wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Bogusławowi Andrzejowi BUSZEWSKIEMU29.03.2020 - 20:56
307Nr 589 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 514 z dnia 24 maja 2019 w sprawie podziału pierwotnego subwencji na rok 201929.03.2020 - 20:56

Łącznie 24995716 odwiedzin dla wszystkich podstron.