Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
4462Krajowe Programy Mobilności Studentów16.11.2019 - 20:36
4467Nr 80 z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych16.11.2019 - 12:48
4468Nr 35/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad sporządzania i wydawania absolwentom świadectwa ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie17.11.2019 - 11:12
4471Regulamin Sieci Komputerowej Administracji16.11.2019 - 23:59
4488Nr 496 w Olsztynie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: biotechnologia, broker innowacji w przemyśle spożywczym,pedagogika specjalna, turystyka i rekreacja, wojskoznawstwo17.11.2019 - 14:59
4489Centrum Badań Społecznych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie17.11.2019 - 07:58
4502Regulamin organizacyjny wydziału UWM17.11.2019 - 10:06
4518Nr 82 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników oraz doktorantów za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych17.11.2019 - 05:17
4530Ramowa organizacja roku akademickiego16.11.2019 - 12:27
4535Nr 241 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie17.11.2019 - 01:33
4556Nr 716 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie16.11.2019 - 09:17
4573Nr 27/2019 z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.11.2019 - 21:12
4592Zarządzenie Nr 2/2009 Rektora z dnia 12 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany treści załącznika „Imienna lista wypłat za praktyki studentom ...” do Zarządzenia Nr 49 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie praktyk studenckich17.11.2019 - 08:21
4592Nr 219 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat17.11.2019 - 09:17
4595200116.11.2019 - 11:15
4596Decyzja Nr 18 z dnia 31 października 2007 roku w sprawie: powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2007/2008.17.11.2019 - 23:12
4602Zarządzenie Nr 87/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia zasad wnoszenia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zaliczek z tytułu uczestnictwa w konferencjach, sympozjach it16.11.2019 - 13:45
4618Nr 249 z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie16.11.2019 - 10:18
4629Uchwały Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 200516.11.2019 - 13:18
4643Nr 23/2016 z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie17.11.2019 - 01:17
4645Nr 239 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zmian w Regulaminie studiów podyplomowych17.11.2019 - 23:40
4653Nr 91 z dnia 30 listopada 2012 roku zmieniająca Uchwałę Nr 908 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2013 roku17.11.2019 - 14:34
4679Nr 190 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru świadectwa ukończenia kursu dokształcającego, wydawanych absolwentom studiów podyplomowych i kursów dokształcających18.11.2019 - 00:16
4680Zarządzenie Nr 11 z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z tytułu podróży służbowych na terenie kraju.16.11.2019 - 20:04
4681Zarządzenie Nr 48/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie Zasad Rachunkowości w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie16.11.2019 - 11:08
4685Kompetencje Prodziekanów Wydziału Biologii i Biotechnologii w kadencji 2012-201617.11.2019 - 01:24
4686Nr 800 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym ze stosunku pracy oraz z umów cywilnoprawnych, które stanowią podstawę do stosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodu przy poborze zaliczek na podatek...17.11.2019 - 17:38
4697Zarządzenie Nr 45 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany zakładowego planu kont – ZPK.17.11.2019 - 12:36
4697Zarządzenie Nr 80/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia wzorów umów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie17.11.2019 - 13:49
4706Zarządzenie Nr 39 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2010/201116.11.2019 - 11:08

Łącznie 23496425 odwiedzin dla wszystkich podstron.