Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
621Nr 367 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-202004.06.2020 - 19:26
621Nr 432 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. Arkadiusza ŻUKOWSKIEGO na członka Rady Doskonałości Naukowej04.06.2020 - 19:13
620Konkurs na stanowisko asystenta (badawczo-dydaktycznego) w Katedrze Diagnostyki Klinicznej04.06.2020 - 19:48
619Nr 379 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 279 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie04.06.2020 - 19:58
619Nr 452 w Olsztynie z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie powołania składu Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję do 31 grudnia 2020 r.01.06.2020 - 13:23
617Nr 11/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu Straży Uniwersyteckiej04.06.2020 - 01:45
616Nr 51/2018 z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Ochrona i upowszechnianie dóbr kultury”03.06.2020 - 18:04
615Konkurs na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Pedagogiki Opiekuńczej 04.06.2020 - 19:32
614Nr 109/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Obrona terytorialna w systemie bezpieczeństwa publicznego”03.06.2020 - 19:46
614Nr 28/2019 z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 15/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania procedury oraz kryteriów oceny nauczycieli akademickich oraz osób pełniących funkcje kierownicze...04.06.2020 - 20:24
614Nr 485 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/202004.06.2020 - 18:51
613Nr 389 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 4 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do 04.06.2020 - 18:30
613Nr 429 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. Ryszarda ŹRÓBKA na członka Rady Doskonałości Naukowej03.06.2020 - 16:33
613Nr 480 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku pedagogika specjalna dla poziomu studiów jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim01.06.2020 - 05:07
612Nr 72/2018 z dnia 22 października 2018 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania treści Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszt04.06.2020 - 02:35
611Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni na stanowisko: Streetworker04.06.2020 - 17:19
610Nr 514 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie podziału pierwotnego subwencji na rok 201904.06.2020 - 18:39
609Nr 401 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu "Trenerstwo, coaching oraz rozwój osobisty"02.06.2020 - 14:37
609Nr 11/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 85/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. oraz w Decyzji Nr 94/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów 02.06.2020 - 20:29
609Nr 39/2019 z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim04.06.2020 - 08:39
609Nr 74/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie określenia wzoru i zasad sporządzania oraz wydawania absolwentom świadectwa ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie02.06.2020 - 18:57
608Zebranie Uczelnianiego Kolegium Elektorów w celu wyboru nowego Prorektora ds. kadr04.06.2020 - 16:21
608Nr 441 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. Aleksandra KIKLEWICZA na członka Rady Doskonałości Naukowej02.06.2020 - 19:34
607Nr 22/2019 z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 3/2019 z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Rektora ds. wdrożenia w UWM w Olsztynie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym...04.06.2020 - 11:14
606Nr 433 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. Aleksego TRALLE na członka Rady Doskonałości Naukowej 04.06.2020 - 20:10
605Nr 348 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie osobowej03.06.2020 - 23:02
604Nr 411 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bałcynach, gm. Ostróda04.06.2020 - 06:26
604Nr 6/2019 z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany w Decyzji Nr 62/2016 z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałow02.06.2020 - 12:49
603CENTRUM BIOGOSPODARKI I ENERGII ODNAWIALNYCH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko technologa w Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych04.06.2020 - 05:38
603Nr 50/2019 z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat za odpłatne usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, w ramach studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz...03.06.2020 - 12:44

Łącznie 25818210 odwiedzin dla wszystkich podstron.