Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2302Nr 28 z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Prodziekana Wydziału Nauk Technicznych dr inż. Marzenę WILAMOWSKĄ-KORSAK10.08.2020 - 09:13
636Nr 118/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 10.08.2020 - 09:14
1244Nr 213 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 496 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: biotechnologia, broker innowacji w przemyśle spożywczym...10.08.2020 - 09:14
982Nr 26/2017 z dnia 20 marca 2017 roku zmieniająca Decyzję Nr 21/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości...10.08.2020 - 09:14
2212Decyzja Nr 39/ 2012 z dnia 10 września 2012 roku Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie ustanowienia pełnomocnika ds. Uniwersytetu Dzieci10.08.2020 - 09:15
233Nr 43/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2020/202110.08.2020 - 09:16
2226Nr 67 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Profesorowi Christianowi von BAR, dr. h. c. 10.08.2020 - 09:16
14365Nr 71/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie10.08.2020 - 09:16
1425Nr 30 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-202010.08.2020 - 09:16
520Konkurs na stanowisko asystenta naukowego (post-doc) w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt10.08.2020 - 09:17
1936KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO10.08.2020 - 09:17
5071Nr 239 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zmian w Regulaminie studiów podyplomowych10.08.2020 - 09:17
163Nr 38/2020 z dnia 23 marca 2020 w sprawie zmiany Decyzji Nr 83/2016 z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Kolegium Wydawniczego na kadencję 2016-2020 (ze zmianami)10.08.2020 - 09:18
3033Nr 212 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Zofii FILIPKOWSKIEJ10.08.2020 - 09:18
1303Nr 139/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 131/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Środowisku10.08.2020 - 09:18
1762Nr 385 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia, w ramach stosunku pracy, przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji prof. dr. hab. Bronisława SITKA10.08.2020 - 09:18
2792Nr 139 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie opinii o przyznaniu statusu profesora honorowego prof. dr. hab. Jerzemu WILKINOWI10.08.2020 - 09:19
830Nr 353 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu własnego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na realizację projektu pn. „KortovskyHUB – ośrodek aktywności biznesowej”...10.08.2020 - 09:19
12198Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe10.08.2020 - 09:19
1576Konkurs na stanowisko specjalisty inżynieryjno-technicznego w Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych10.08.2020 - 09:19
1983Decyzja Nr 57/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie jednorazowej wypłaty świadczenia pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w postaci 10.08.2020 - 09:20
74KLAUDIA GORIEWA-DUBA10.08.2020 - 09:20
4073Zarządzenie Nr 22 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie utworzenia Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM10.08.2020 - 09:20
598Nr 84/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 13/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie powołania wydziałow10.08.2020 - 09:21
1972Nr 885 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie przyznania Złotego, Srebrnego i Brązowego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”10.08.2020 - 09:21
2584Nr 571 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Agnieszki PIOTROWICZ-CIEŚLAK10.08.2020 - 09:22
3024Nr 733 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie określenia limitu naboru na I rok niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/201610.08.2020 - 09:22
1493Nr 796 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z University of Chicago, USA10.08.2020 - 09:22
2778Nr 21/2018 z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego lub postępowania o nadanie tytułu profesora10.08.2020 - 09:23
4383Nr 368 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad opracowywania programów studiów wyższych, studiów podyplomowych i innych form kształcenia oraz programów kształcenia w szkołach doktorskich10.08.2020 - 09:23

Łącznie 26499227 odwiedzin dla wszystkich podstron.