Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
3826Decyzja Nr 9/2009 Rektora z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie powołania zespołu zarządzającego projektem nr UDA-POKL.02.01.01-00-783/08, pt. ,,Wzmocnienie potencjału przedsiębiorstw poprzez realizację studiów04.07.2020 - 09:50
2523Nr 564 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie upoważnienia Rektora do podpisania w imieniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie weksla in blanco oraz złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego04.07.2020 - 09:50
2802Nr 248 z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM umowy konsorcjum na przygotowanie i realizację projektu badawczego pt. „System informacji środowiskowo-przestrzennej jako podstawa do zrównoważonego gospodarowania..."04.07.2020 - 09:50
2439Nr 499 z dnia 22 października 2010 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki „Polskie Radio – Spółka Akcyjna w Warszawie” 04.07.2020 - 09:50
1618Nr 21/2015 z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka” 04.07.2020 - 09:50
2038Nr 59/2019 z dnia 13 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.07.2020 - 09:51
1473Decyzja Nr 75/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie powołania członków Komisji Rektorskiej do spraw Godności Honorowych na kadencję 2012-201604.07.2020 - 09:51
1155Nr 193 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zgłoszenia kandydatów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego04.07.2020 - 09:52
1332Nr 179 z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Odeskim Uniwersytetem Państwowym im. I.I. Miecznikowa, Ukraina04.07.2020 - 09:52
1535Nr 77 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aneksu do Umowy o współpracy z Grodzieńskim Uniwersytetem Państwowym im. Janki Kupały, Republika Białorusi04.07.2020 - 09:52
9496Rada Wydziału Teologii04.07.2020 - 09:52
710Nr 24 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badanai sprawozdań finansowych04.07.2020 - 09:52
1349Nr 18 z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na przygotowanie wstępnych dokumentów do propozycji zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu w miejscowości Małe Ciche gm. Poronin04.07.2020 - 09:53
3516Nr 149 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie przedłużenia Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Instytutem Ziemskiego Magnetyzmu, Jonosfery i Propagacji Fal Radiowych (IZMIRAN) Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie, Rosja04.07.2020 - 09:53
2961Nr 94 z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Północno-Wschodnim w Bostonie, Massachusetts, USA04.07.2020 - 09:53
2851Terminy posiedzeń Rady Wydziału Nauk Technicznych 2008/200904.07.2020 - 09:53
2003Nr 35/2011 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Dla tłumaczy języków rzadkich w zakresie przekładu sądowego i prawniczego” 04.07.2020 - 09:53
1179Nr 34/2015 z dnia 3 lipca 2015 roku w sprawie zmiany decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Kom04.07.2020 - 09:53
799Nr 326 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia korekty Planu finansowego, w tym Planu Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2018 rok04.07.2020 - 09:53
2332Nr 223 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji04.07.2020 - 09:54
83363 Biuro ds.Współpracy Międzynarodowej 04.07.2020 - 09:55
4092Nr 209 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Mariana SULIKA04.07.2020 - 09:55
3111Nr 89 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 75 Senatu UWM z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie określenia podstawowych kierunków działań na 2009 rok04.07.2020 - 09:55
2863Nr 272 z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie nagrody zespołowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego04.07.2020 - 09:56
66Nr 59/2020 z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie Regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 04.07.2020 - 09:56
378Konkurs na stanowisko adiunkta (pracownika badawczo-dydaktycznego) w Katedrze Patofizjologii 04.07.2020 - 09:56
671Nr 531 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2023/2024 laureatów i finalistów olimpiad04.07.2020 - 09:56
2422Nr 403 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przystąpienia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do Konsorcjum zawiązanego w celu wspólnego opracowania i złożenia wniosków na realizację prac badawczo-rozwojowych...04.07.2020 - 09:57
703Nr 381 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 305 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych na rok akademicki 2019/202004.07.2020 - 09:57
2767Nr 534 z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 64 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie wyboru Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2008-201204.07.2020 - 09:57

Łącznie 26137588 odwiedzin dla wszystkich podstron.