Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1604Nr 97/2014 z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń20.11.2019 - 23:28
835Nr 83/2016 z dnia 8 lipca 2016 roku zmieniające Zarządzenie Nr 80/2013 z dnia 19 września 2013 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Rytmika i taniec”20.11.2019 - 23:28
8457Władze Wydziału Prawa i Administracji20.11.2019 - 23:29
873Nr 284 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biogospodarki w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2018 roku 20.11.2019 - 23:29
1537Nr 128/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie dokumentowania przebiegu studiów w semestralnej karcie osiągnięć studenta 20.11.2019 - 23:29
921Nr 12 z dnia 24 września 1999 r. w sprawie przyznania tytułu honorowego profesora Uniwersytetu dr. Cliffowi Hedley'owi20.11.2019 - 23:29
1523Nr 5/2014 z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2014/2015 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych20.11.2019 - 23:29
2138Nr 559 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o utworzeniu w Centrum Badań Społecznych stanowiska adiunkta i zatrudnieniu na tym stanowisku na podstawie umowy o pracę dr. Pawła PIOTROWSKIEGO20.11.2019 - 23:30
363Nr 364 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 809 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2015-2019 (ze zmianami)20.11.2019 - 23:31
2295Nr 777 z dnia 21 października 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowej remontu DS 7 polegającej na dostosowaniu budynku do obowiązujących przepisów p.poż.”20.11.2019 - 23:31
131Nr 169/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. stypendium rektora dla studentów w roku akademickim 2019/202020.11.2019 - 23:31
1177Nr 831 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Kłajpedzie, Litwa20.11.2019 - 23:32
1215Nr 782 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie (likwidację) środków trwałych 20.11.2019 - 23:32
1058Nr 118 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie utworzenia w UWM Centrum Informacji dla Naukowców przy Regionalnym Punkcie Kontaktowym Programów Unii Europejskiej20.11.2019 - 23:32
2214Nr 267 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej przez jednoosobowy organ Uniwersytetu lub jego zastępcę20.11.2019 - 23:32
2161Decyzja Nr 19 Rektora z dnia 17 września 2008 r. w sprawie powołania zespołu do przygotowania i realizacji projektu pod tytułem „Laboratorium drogownictwa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-201320.11.2019 - 23:33
2581Decyzja Nr 4 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie powołania Komisji Historycznej.20.11.2019 - 23:33
201Nr 164/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny 20.11.2019 - 23:33
7189Nr 65/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.11.2019 - 23:33
990Nr 42/2015 z dnia 8 października 2015 roku w sprawie powołania Komisji Bioetycznej na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2015-2018 20.11.2019 - 23:33
2849Nr 181 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów obr. ewid. nr 112 m. Olsztyn20.11.2019 - 23:33
4042Nr 68/2016 z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych oraz na studiach doktoranckich dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/201720.11.2019 - 23:34
121Nr 168/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie przekazania uprawnień Komisji Stypendialnej i Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2019/202020.11.2019 - 23:34
2060Nr 111 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie poręczenia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie środków finansowych jako udział własny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie w ramach projektu pn. „Świat e-usług dla zdrowia..."20.11.2019 - 23:34
2107Nr 575 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony20.11.2019 - 23:34
865Nr 25/2017 z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie powołania Zarządu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie20.11.2019 - 23:34
1104Nr 126 z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie powołania Muzeum Uniwersyteckiego20.11.2019 - 23:34
1364Protokół Nr 11 posiedzenia nadzwyczajnego Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 marca 2013 roku20.11.2019 - 23:34
10605Kompetencje Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką20.11.2019 - 23:35
1015Nr 45/2015 z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 25/2014 z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie wynagradzania członków komisji za przeprowadzanie egzaminów doktorskich20.11.2019 - 23:35

Łącznie 23531398 odwiedzin dla wszystkich podstron.