Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
4147Stanowisko Senatu z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie: udziału uczelni w przygotowaniu i realizacji programu wychowania młodzieży szkolnej.17.11.2019 - 16:26
4159w roku akademickim 2007/200817.11.2019 - 17:46
4159UCHWAŁA Nr 854 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie opinii o przyznaniu odznaczeń państwowych17.11.2019 - 05:41
4180Nr 89/2015 z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób wykonujących zadania w ramach projektów finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych17.11.2019 - 17:46
4182Zarządzenie Nr 9 z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie zasad tworzenia aktów prawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.17.11.2019 - 23:22
4208Nr 206 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. zw. dr. hab. Hubertowi ORŁOWSKIEMU17.11.2019 - 16:49
4211Komisja Inwentaryzacyjna17.11.2019 - 02:53
4227Pozostałe komisje 17.11.2019 - 21:00
4233Liczba elektorów wybieranych spośród pracowników17.11.2019 - 16:20
4234UCHWAŁA NR 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie16.11.2019 - 09:42
4234Nr 338 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie kryteriów oceny kandydatów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach na wydziałach UWM oraz w jednostkach międzywydziałowych16.11.2019 - 12:53
4242Nr 187 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich i rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim 17.11.2019 - 23:20
4243Zarządzenie Nr 6 z dnia 4 marca 2008 roku w sprawie Zasad Rachunkowości w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.17.11.2019 - 04:01
4251Zasady i tryb przyjmowania17.11.2019 - 08:47
4268200517.11.2019 - 22:29
4269Nr 169 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów niestacjonarnych w 2008 r. 17.11.2019 - 00:06
4298Harmonogram posiedzeń Rad Wydziału 18.11.2019 - 00:00
4301U C H W A Ł A Nr 845 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych17.11.2019 - 02:35
4304Decyzja Nr 78/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich 17.11.2019 - 10:10
4309Nr 31/2016 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia Procedury antymobbingowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.11.2019 - 20:39
4332Zarządzenie Nr 9/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Programu świadomej donacji zwłok17.11.2019 - 23:38
4356Wydział Sztuki16.11.2019 - 11:55
4367Decyzja Nr 2 z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za pra­nie i konserwację odzieży roboczej17.11.2019 - 23:37
4405Podstawowe informacje o rekrutacji 200816.11.2019 - 13:30
4410200417.11.2019 - 22:15
4416Nr 262 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia zakładu opieki zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie16.11.2019 - 12:26
4425Nr 520 z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia Dobrych obyczajów i zasad etycznego postępowania pracowników i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.11.2019 - 12:16
4429UROCZYSTOŚĆ INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2008 / 200917.11.2019 - 06:54
4430Nr 83 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.11.2019 - 06:26
4460Zarządzenie Nr 53/2009 Rektora z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskieg17.11.2019 - 16:22

Łącznie 23496367 odwiedzin dla wszystkich podstron.