Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3264Nr 120 z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie przedłużenia Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Uniwersytetem w Walencji, Hiszpania 03.08.2020 - 15:02
3265Nr 147 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2006 rok04.08.2020 - 04:14
3266Protokół nr 20 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2007 r.01.08.2020 - 15:58
3266Nr 59 z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie wyróżniania osiągnięć pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie02.08.2020 - 08:56
3267Nr 185 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntów położonych w obr. ew. nr 160, 118, 125, 113 m. Olsztyn04.08.2020 - 09:08
3267Nr 188 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony04.08.2020 - 10:33
3268Nr 256 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej w związku z wyborami na kadencję 2008-201202.08.2020 - 07:30
3268Nr 825 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.08.2020 - 12:58
3270S T A N O W I S K O Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie proponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmian w przepisach dotyczących zawodów adwokata i radcy prawnego04.08.2020 - 05:55
3272Zarządzenie Nr 52/2008 Rektora z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie dodatku specjalnego na cele mieszkaniowe31.07.2020 - 12:38
3272Nr 746 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie opinii o utworzeniu w Studium Języków Obcych stanowiska lektora i zatrudnieniu na tym stanowisku na czas określony mgr Magdaleny CIERACH04.08.2020 - 05:03
3275Nr 224 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednostki międzywydziałowej - Centrum Nutri-Bio-Chemiczne04.08.2020 - 09:33
3276Nr 216 z dnia 21 września 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie UWM do negocjacji w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Olsztynie na nieruchomości położone w Łęgajnach gm. Barczewo03.08.2020 - 05:40
3277Nr 313 z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą Modernizacja i wyposażenie Collegium Anatomicum UWM w Olsztynie02.08.2020 - 10:40
3277Nr 145 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 02.08.2020 - 13:45
3281Zarządzenie Nr 2/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie02.08.2020 - 22:04
3283Nr 133 z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie strategii edukacyjnej Uniwersytetu02.08.2020 - 06:43
3284Zarządzenie Nr 35 z dnia 31 października 2006 roku w sprawie: zasad postępowania przy określaniu wysokości zobowiązań studentów.03.08.2020 - 02:27
3286Nr 72 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie w 2007 r. kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej i nowej matury”04.08.2020 - 11:38
3286Nr 284 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowych wraz z zabudowaniami, położonych w obrębie Łyna, gmina Nidzica, KW Nr OL1N/000104.08.2020 - 11:54
3291Nr 53 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania programów studiów wyższych, w tym planów studiów, programów i planów studiów trzeciego stopnia...04.08.2020 - 12:41
3293Protokół nr 21 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 lipca 2007 r.04.08.2020 - 11:32
3296Źródła finansowania majątku 2005/200603.08.2020 - 12:08
3296Nr 69 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2012-201603.08.2020 - 13:02
3297Zarządzenie Nr 42/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie praktyk studenckich 04.08.2020 - 13:28
3299Decyzja Nr 8 z dnia 12 maja 2008 r . w sprawie zryczałtowanych stawek zwrotu kosztów podróży dla studentów wyjeżdżających w ramach międzynarodowych programów edukacyjnych.03.08.2020 - 18:25
3300Zarządzenie nr 3 z dnia 10 stycznia 2007 roku w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Ichtiologia i akwakultura"03.08.2020 - 17:15
3302Nr 143 z dnia 15 grudnia 2006 roku. w sprawie zmiany Uchwały Nr 79 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat03.08.2020 - 02:00
3302Nr 163 z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie przystąpienia uczelni do Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy04.08.2020 - 04:07
3305Nr 91/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję04.08.2020 - 12:49

Łącznie 26447755 odwiedzin dla wszystkich podstron.