Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3558konkurs na stanowisko Konsultanta ds. Programów Ramowych UE w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej17.02.2020 - 11:50
3560Nr 172 z dnia 27 kwietnia 2007 r . w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na I rok studiów doktoranckich w roku ak. 2007/200817.02.2020 - 13:51
3560Nr 269 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.02.2020 - 06:41
3572Nr 229 z dnia 26 października 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Białoruskim Instytutem Naukowo-Badawczym Sadownictwa w Samochwałowiczach, Białoruś18.02.2020 - 01:50
3572Zarządzenie Nr 43/2009 Rektora z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie zasad rozliczania należności przysługujących studentowi, doktorantowi oraz osobie współpracującej z uczelnią z tytułu podróży związanej z17.02.2020 - 02:41
3576Nr 70/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie16.02.2020 - 23:26
3581Zarządzenie Nr 35/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmiany w jednostkach organizacyjnych administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.02.2020 - 01:18
3583Nr 234 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie włączenia jednostki ogólnouczelnianej – Katedry UNESCO - do struktury organizacyjnej Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki17.02.2020 - 10:54
3584Konkurs na kwestora UWM w Olsztynie17.02.2020 - 22:10
3585Nr 81 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Marka CIERACHA17.02.2020 - 16:25
3586Nr 135 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 717 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.02.2020 - 06:38
3588Nr 62 z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony17.02.2020 - 12:53
3600Nr 62/2019 z dnia 24 września 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.02.2020 - 00:38
3601Decyzja Nr 48/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wynagrodzenia za prowadzenie w roku akademickim 2012/2013 zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych i realizujących obowiązki na17.02.2020 - 14:57
3603Nr 2 z dnia 19 września 2008 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim15.02.2020 - 06:40
3604Nr 165 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej budynkami 103 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Olsztynie17.02.2020 - 18:38
3605Olsztyńskie Dni Nauki17.02.2020 - 00:53
3607Nr 193 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 16.02.2020 - 21:10
3611Senatu z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2009 rok18.02.2020 - 04:21
3613Nr 231 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie17.02.2020 - 15:30
3615Nr 68/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 roku zmieniające Zarządzenie Nr 59/2011 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego15.02.2020 - 04:36
3620Nr 40/2017 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2017/2018 18.02.2020 - 00:43
3628Nr 706 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.02.2020 - 13:57
3640Studia podyplomowe i doktoranckie 16.02.2020 - 15:09
3641Regulamin organizacyjny zakładu (kliniki)18.02.2020 - 03:53
3643Decyzja Nr 9/2009 Rektora z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie powołania zespołu zarządzającego projektem nr UDA-POKL.02.01.01-00-783/08, pt. ,,Wzmocnienie potencjału przedsiębiorstw poprzez realizację studiów16.02.2020 - 20:21
3645Nr 187 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie17.02.2020 - 14:30
3651Harmonogram rekrutacji - studia stacjonarne18.02.2020 - 05:27
3652Nr 91 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzoru opisu przedmiotu/modułu (sylabusa) obowiązującego dla studiów wyższych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie17.02.2020 - 09:32
3652Nr 252 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników oraz doktorantów za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych18.02.2020 - 06:01

Łącznie 24495152 odwiedzin dla wszystkich podstron.