Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
116Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Chorób Ptaków28.02.2021 - 18:34
3185Nr 541 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej28.02.2021 - 18:35
628Nr 593 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przejścia i przejazdu na nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Tuwima 28.02.2021 - 18:36
1507Nr 241 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 78 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja, geodezja i kartografia oraz mechanika... 28.02.2021 - 18:36
410NR 702 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 494 z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.)28.02.2021 - 18:36
838Nr 1/2020 z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie28.02.2021 - 18:37
3031UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA w DZIALE EWIDENCJI MAJĄTKU28.02.2021 - 18:37
837Nr 39/2019 z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim28.02.2021 - 18:37
13014Akty prawne28.02.2021 - 18:38
2116Nr 528 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie28.02.2021 - 18:39
2361Decyzja Nr 63/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji ds. Architektury i Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie28.02.2021 - 18:40
201Nr 118/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie28.02.2021 - 18:41
2323Nr 321 z dnia 29 listopada 2013 roku zmieniająca Uchwałę Nr 231 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie28.02.2021 - 18:42
6878Nr 786 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania planów studiów i programów kształcenia studiów wyższych, planów i programów studiów doktoranckich, planów...28.02.2021 - 18:45
1002NR 44/2020 z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2020 z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zmian w funkcjonowaniu Uczelni w warunkach stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 28.02.2021 - 18:45
445Nr 71/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. Collegium Medicum28.02.2021 - 18:45
912Konkurs na stanowisko asystenta naukowego (post-doc) w Katedrze Neurochirurgii28.02.2021 - 18:47
1453Nr 61/2014 z dnia 27 października 2014 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 44/2014 z dnia 24 września 2014 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich28.02.2021 - 18:50
451Nr 22 z dnia 27 października 2020 roku w sprawie zasad opracowywania programów studiów wyższych, studiów podyplomowych i innych form kształcenia oraz programów kształcenia w szkołach doktorskich28.02.2021 - 18:50
340Nr 174/2020 z dnia 27 października 2020 roku w sprawie powołania Rady Rektorskiej na kadencję 2020-202428.02.2021 - 18:53
1994Protokoły posiedzeń Rady Wydziału Humanistycznego znajdują się do wglądu w dziekanacie Wydziału przy ul. K. Obitza 1, pok. nr 6.28.02.2021 - 18:53
1468Nr 48/2019 z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie określenia liczebności grupy studenckiej dla form i rodzajów prowadzonych zajęć dydaktycznych na studiach wyższych, w szkole doktorskiej oraz na studiach doktoranckich28.02.2021 - 18:55
695Nr 68/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2019/2020 w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 28.02.2021 - 18:57
2822Terminy posiedzeń Komisji ZFŚS28.02.2021 - 19:00
518Nr 647 z dnia 31 stycznia 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 564 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku historia dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim28.02.2021 - 19:02
1621Nr 82/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla doktorantów oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2014/201528.02.2021 - 19:02
5405Zarządzenie Nr 45 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany zakładowego planu kont – ZPK.28.02.2021 - 19:05
181KAMILA REGIN28.02.2021 - 19:09
1419Nr 121 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie osobowej28.02.2021 - 19:10
206Nr 66/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania...28.02.2021 - 19:10

Łącznie 28491623 odwiedzin dla wszystkich podstron.