Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3329Nr 83 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Adama LECKO28.05.2020 - 09:55
3329Nr 357 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie podziału środków na działalność studencką oraz współpracę międzynarodową w 2010 roku29.05.2020 - 01:04
3330Zarządzenie Nr 53/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia wzorów druków Zaświadczeń pedagogicznych potwierdzających przygotowanie pedagogiczne absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Ma29.05.2020 - 10:07
3330UCHWAŁA Nr 926 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie przyznania Złotego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsz29.05.2020 - 01:05
3333Godziny rektorskie 18 kwietnia 200829.05.2020 - 01:17
3336Nr 152 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2010 roku28.05.2020 - 22:56
3339 w roku akademickim 2011/201229.05.2020 - 10:33
3341Nr 103 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum naukowego w celu wspólnej realizacji projektu pt.: „Modele zarządzania zintegrowaną rehabilitacją dzieci..."29.05.2020 - 09:13
3341Konkurs na stanowisko doradcy zawodowego w Biurze Karier UWM w Olsztynie29.05.2020 - 13:07
3343Nr 183 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w obr. ew. nr 152 m. Olsztyn29.05.2020 - 10:12
3344 Nr 33/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i do działania w jego imieniu 29.05.2020 - 14:52
3345Nr 87 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie kandydatury do tytułu Osobowość Roku Warmii i Mazur29.05.2020 - 15:44
3346Nr 213 z dnia 21 września 2007 r. zmieniająca zasady i tryb przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych w 2008 roku kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej i nowej matury”28.05.2020 - 07:56
3347Nr 90/2017 z dnia 16 października 2017 roku w sprawie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Warmińsko -Mazurskim w Olsztynie29.05.2020 - 14:45
3348Zarządzenie nr 34 z dnia 31 października 2006 r. w sprawie: określenia standardów nauczania na studiach doktoranckich realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.28.05.2020 - 02:25
3348Nr 73 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na rok 2012 po zmianach29.05.2020 - 19:27
3353Nr 56 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w latach 2012-2020”29.05.2020 - 10:50
3355Nr 47 z dnia 24 października 2008 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. inż. Ewy Paturej29.05.2020 - 14:24
3356Nr 194 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie Regulaminu nadania odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”29.05.2020 - 02:28
3357ZARZĄDZENIE NR 24 z dnia 22 września 2006 roku w sprawie: wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2006/2007 za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej.26.05.2020 - 13:25
3357Grunty własne 2005/200628.05.2020 - 18:06
3357konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Innowacji i Transferu Technologii28.05.2020 - 08:03
3361Terminy posiedzeń Rady Wydziału Biologii 2007/200829.05.2020 - 17:59
3364Nr 657 z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania podpisania przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Listu Intencyjnego z Fundacją Bałtycką Eko-Energetyka w celu powołania Klastra NATURALNA ENERGIA29.05.2020 - 10:10
3365Nr 214 z dnia 21 września 2007 r. zmieniająca zasady i tryb przyjmowania na I rok studiów niestacjonarnych w 2008 roku kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej i nowej matury”27.05.2020 - 04:11
3365Nr 47/2012 z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zmieniające Zarządzenie Nr 15/2012 z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego26.05.2020 - 22:23
3366Zarządzenie Nr 13 Zarządzenie Nr 13 w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych w zakresie „Filozoficzno-etyczne” na „Filozofia i etyka”.29.05.2020 - 14:49
3367Nr 716 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu dotyczącego zasad ochrony i komercjalizacji dóbr niematerialnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie”27.05.2020 - 08:28
3367Nr 43/2013 z dnia 9 września 2013 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność UWM w Olsztynie29.05.2020 - 12:27
3368Nr 197 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności oraz prawa użytkowania wiecz. gruntów29.05.2020 - 07:07

Łącznie 25764852 odwiedzin dla wszystkich podstron.